Artikeln publicerades 27 april 2022

Så svarar Kungsbackaborna om trygghet

En person håller en annan person i handen för att känna trygghet.

86 procent uppger att de alltid eller oftast känner sig trygga i Kungsbacka enligt den undersökning om trygghet som Kungsbacka kommun och polisen genomförde förra våren.

Trygghetsundersökningen ligger till grund för det medborgarlöfte som vi tar fram tillsammans med polisen vartannat år, där vi presenterar konkreta aktiviteter för att öka tryggheten i kommunen. Nästa medborgarlöfte tar vi fram januari 2023.

Det är ett positivt resultat att så många känner sig trygga i Kungsbacka kommun. Vi är glada att vi trots pandemin har kunnat genomföra undersökningen och inkludera invånarna i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, säger Mevludina Abazovic, samordnare för det brottsförebyggande arbetet i Kungsbacka kommun.

Färre personer och en liten del ungdomar svarade

978 personer svarade på enkäten som fanns på kommunens och polisens webbplatser. Det är 386 färre svar från året innan. Mevludina Abazovic förklarar att orsaken till att färre personer har svarat i år är att invånare inte har kunnat göra enkäten fysiskt på plats.

I vanliga fall brukar vi genomföra undersökningen på plats i de olika kommundelarna tillsammans med polisen. På grund av pandemins rådande restriktioner förra året kunde vi besöka olika platser i kommunen vilket givetvis påverkar svarsfrekvensen, säger Mevludina Abazovic.

Den största gruppen som svarat är mellan 36–50 år och den näst största gruppen är mellan 51–65 år. Precis som året innan är det en låg andel ungdomar i åldern 15–19 år som har svarat på enkäten. Denna ålderskategori utgör endast 12 procent av svaren. Före pandemin var den största gruppen som svarade ungdomar. Orsaken till att färre unga svarade på enkäten förra året är för att många gymnasieskolor hade distansundervisning och inte kunde göra enkäten på plats i skolan.

Fler upplever otrygga platser

Enkäten innehåller frågor om upplevd trygghet, bland annat om hur trygg man känner sig i Kungsbacka, om det finns platser man upplever som otrygga eller om man känner sig orolig för att utsättas för brott.

66 procent svarar att de upplever att det finns otrygga platser i kommunen. Motsvarande siffra förra året var 60 procent. Precis som tidigare år är det resecentrumet som sticker ut som den plats som invånare upplever som mest otrygg. Även Badhusparken och innerstaden bedöms som de mest otrygga platserna. Kommunen och polisen har tidigare år gjort flera åtgärder för att öka tryggheten på dessa platser, bland annat ökad belysning, röjning av buskage och trygghetsskapande polisarbete.

Trygghet är en upplevd känsla som kan uppfattas olika. Den upplevda otryggheten korrelerar inte alltid med faktiskt utsatthet för brott. Att många fortfarande känner sig otrygga på samma platser kan bero på att upplevelsen av trygghet ofta varierar och kan påverkas av en enskild händelse, enligt Mevludina Abazovic.

Rädslan för att bli utsatt för brott fortsätter öka

58 procent uppger att de är oroliga för att utsättas för brott och 42 procent svarar nej på samma fråga. 2020 svarade 46 procent ja på om de var oroliga för att utsättas för brott. Enkäten visar att de vanligaste typerna av brott man är orolig att utsättas för är våldsbrott, inbrott i hemmet och stöld av ägodelar.

Kommunpolisen Jenny Sjöström tror att svårigheten att sålla bland information, åsikter och ett tuffare samhällsklimat kan vara orsaker till den ökande oron för brott.

Vi lever i ett informationssamhälle med media som når ut mycket snabbare och längre via sociala medier och internet. Utöver det finns ofta lokala grupper och diskussioner i sociala medier på temat brott och säkerhet. Detta i en jämn och alltid påkopplad ström av information och åsikter, kan skapa en upplevelse om att brott ständigt pågår överallt, säger Jenny Sjöström.

Enligt kommunpolisen har världen också blivit lite mindre i form av att det är lättare att resa mellan länder, speciellt inom Europa. Det har öppnat upp marknaden för internationella nätverk med syfte att begå brott.

Jag tror också att det finns en stor generell otrygghet i hur man ska kunna skydda sig mot brott, då det tenderar att bli mer och mer organiserad kriminalitet i samhället, säger Jenny Sjöström.

Undersökningen mäter upplevd trygghet

Enligt en nationell undersökning 2021 som gjordes av Sveriges kommuner och regioner är Kungsbacka en av de tryggaste platserna i Sverige och hamnar på plats nummer 11 bland 290 kommuner. Den nationella undersökningen har tittat på den faktiska säkerheten i kommunen, exempelvis de faktiska antalen våldsbrott. Den trygghetsundersökning som vi i Kungsbacka kommun gör handlar endast om den upplevda tryggheten, alltså hur medborgarna känner.