Artikeln publicerades 23 maj 2022

Markförsäljningar och högre skatteintäkter ger ett starkt resultat

Delar av Kungsbacka stad visas i en flygbild.

Nu är årets första uppföljning och prognos för Kungsbacka kommun framtagen och den pekar på ett starkt ekonomiskt resultat. Prognosen för 2022 visar på ett resultat på 600 miljoner kronor.

Det budgeterade resultatet för 2022 är 201 miljoner kronor. Utöver det planerade kommunen för ett eventuellt tillskott på 165 miljoner kronor för markförsäljning och ersättning för utbyggda vägar. Tillsammans ger det ett planerat resultat på 366 miljoner kronor. Nu visar årets första uppföljning en prognos på 600 miljoner kronor.

Ungefär hälften av det prognostiserade resultatet på 600 miljoner kronorna kommer från försäljning av mark och att kommunen fått ersättning för utbyggnad av gator och vägar i nya områden samt högre skatteintäkter än väntat. Resten av resultatet beror på att vi haft lägre ränta på lånen och att vi haft lägre kostnader när ett antal investeringsprojekt skjutits på framtiden. Det är bara en mindre del av resultatet som kommer från nämndernas verksamheter.

Bra förutsättningar för framtiden

Att Kungsbackas ekonomi är fortsatt stark lägger förutsättningarna för att hantera kommande års utmaningar till följd av stigande inflation och osäkra förutsättningar i vår omvärld, säger Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka kommun.

Under 2022 väntas kommunen investera för cirka 820 miljoner kronor. Bland annat färdigställs Borgmästarbron och kommunen bygger om Frillesåsskolan och Varlaskolan.

Framtida utmaningar

Det prognostiserade resultatet är särskilt positivt eftersom det ekonomiska läget kommer bli svårare de kommande åren. Sveriges kommuner och regioner, SKR, bedömer att kommunernas resultat kommer vara fortsatt goda 2022 men att förutsättningarna blir sämre från 2023 till följd av stigande priser, högre löneökningar och stigande pensionskostnader. Precis om övriga kommuner i landet så står också Kungsbacka inför framtida utmaningar när barn och äldre ökar kraftigt jämfört med den arbetsföra befolkningen. Det innebär att färre ska försörja allt fler.

Det förväntade resultatet är till stor del tillfälligt till följd av att kommunen sålt mark och fått ersättning för utbyggda gator. Tillskottet är av engångskaraktär och inget som vi kan räkna med i framtiden för att långsiktigt finansiera kommunens verksamheter, säger Lisa Andersson.

Rapporten ska nu behandlas politiskt och beslutas av kommunfullmäktige den 15:e juni.