Artikeln publicerades 1 juli 2022

Kommunrevisionen har granskat krisberedskap och gymnasieskolan

Kungsbacka kommuns stadshus

Kommunrevisionen har under våren genomfört två granskningar i Kungsbacka kommun. En granskning gäller krisberedskap och en granskning handlar om särskilt stöd i gymnasieskolan.

Granskning av krisberedskap

Granskningen av krisberedskap visar att kommunstyrelsen och krisledningsnämnden säkerställt att krisberedskapsarbetet är i enlighet med lagstiftningen och kommunens egna mål.

I granskningen framkommer vissa utvecklingsområden. På förvaltningsnivå är det systematiska krisberedskapsarbetet inte infört och olika förvaltningar har kommit olika långt i arbetet. Till exempel har endast tre av nio förvaltningar fastställt beredskapsplaner. Det pågår ett arbete i kommunen med att införa ett systematiskt arbetssätt avseende krisberedskap.

På kommunövergripande nivå saknas i dagsläget tydliga strukturer för att följa upp förvaltningarnas arbete. Därtill finns vissa otydligheter vad gäller roll- och ansvarsfördelning mellan säkerhets- och beredskapsenheten samt förvaltningarna. Granskningen visar att kommunens bolag och stiftelse inte involveras i det planerande och förberedande arbetet.

Utifrån de utvecklingsområden som framkommit i granskning har revisionen lämnat fem rekommendationer till kommunstyrelsen. Se rapporten och rekommendationerna i sin helhet på kommunens hemsida.

Granskning av särskilt stöd i gymnasieskolan

Granskningen av särskilt stöd i gymnasieskolan visar att nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har säkerställt att arbetet med särskilt stöd i gymnasieskolan är i enlighet med både skollagen och kommunens mål.

Granskningen visar samtidigt att det finns vissa utvecklingsområden i arbetet med särskilt stöd i gymnasieskolan. Utvecklingsområdena gäller främst arbetet med utredningar om särskilt stöd och åtgärdsprogram. Utredningarna bör utformas i enlighet med krav i skollagen och Skolverkets allmänna råd för särskilt stöd. Ett stickprov visar att det i dagsläget inte görs i alla utredningar.

Utifrån de utvecklingsområden som framkommit i granskning har revisionen lämnat två rekommendationer till nämnden för gymnasium och arbetsmarknad. Se rapporten och rekommendationerna i sin helhet på kommunens hemsida.

Här kan du läsa kommunrevisionens rapporter