Artikeln publicerades 6 juli 2022

Utredning om badvattenkvaliteten klar

Vatten som stänker

Den konsultutredning om badvattenkvaliteten som Kungsbacka kommun beställt är nu klar. Utredningen består av två delar, en nulägesanalys och en åtgärdsutredning med åtgärdsförslag.

I år har fyra kommunala badplatser i Kungsbacka blivit klassade med dålig badvattenkvalitet. Det är badplatserna Lerkil, Sörvik (Åsa, vita sand), Gårda Brygga (Södra stranden) och Hanhals Holme. När en badplats får klassificeringen ”dålig badvattenkvalitet” måste kommunen utreda orsakerna till att badplatsen inte har kunnat klassificeras som tillfredsställande och komma med förslag på åtgärder. Som en del i kommunens utredning har en konsult anlitats. Den färdiga rapporten består av två delar, nulägesanalys respektive åtgärdsutredning. Rapporten finns bifogad.

Nulägesanalys och möjliga orsaker

Rapporten konstaterar att samtliga tillfällen med förhöjda bakteriehalter under badsäsongen 2021 har inträffat under perioden 9 augusti till 18 augusti 2021, detta gäller alla de berörda badplatserna. Vidare anges att en gemensam nämnare för badplatserna under perioden är vädret och särskilt nederbörden. I utredningen anges att bakteriella föroreningar sannolikt har transporterats med nederbörden till badplatserna. Andra möjliga orsaker till förhöjda bakteriehalter är utsläpp av avloppsvatten från det kommunala avloppsnätet, från små avlopp samt VA-föreningar. Även gödselhantering i samband med djurhållning eller spridning av gödsel på åkermark kan innebära att bakterier från fekalier hamnar i vattendrag som senare når en badplats.

Bräddning på badplatser

En fråga som ofta kommer upp är bräddning på alla badplatser från de kommunala pumpstationerna. Bräddning innebär att om någonting i det kommunala avloppsnätet inte fungerar som det är tänkt kan så kallade bräddningar ske från pumpstationerna för att undvika översvämningar.

Vi vill förtydliga att kring perioden för provtagningarna i augusti förra året, då provresultaten visade på mycket höga bakteriehalter, har ingen bräddning skett vid kommunens pumpstationer. Vilket också finns förklarat i utredningen. Eventuella bräddningar kontrolleras genom flödesmätning vilket finns på alla spillvattenpumpstationer. Alla pumpstationer har dessutom en digital övervakning vilket gör att det finns en mycket god kännedom om var och när bräddningar inträffar.

Detta gör kommunen nu

Flera av de åtgärdsförslag som har tagits upp i utredningen har kommunen redan kommit igång med. Utökad provtagning under sommaren kommer att ske på de fyra kommunala badplatser som blivit klassade med dålig badvattenkvalitet. Fortsatt utredning för att upptäcka och åtgärda eventuella felkopplingar har pågått under en tid och så även tillsyn av VA-föreningar uppströms.

Kommunen har ännu inte tagit ställning till övriga åtgärdsförslag som finns i konsulternas rapport. Ansvariga verksamheter arbetar vidare tillsammans för att besluta vilka insatser som ska prioriteras och genomföras.