Artikeln publicerades 18 augusti 2022

Kommunen gör en Lex Sarah anmälan

Kungsbacka kommun gör en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Anmälan gäller ett allvarligt missförhållande kopplat till en specifik situation på ett boende.

Beskrivning av händelsen

En individ inom en av kommunens verksamheter, bostad med särskild service, har fått utstå kränkning av den personliga integriteten och blivit utsatt för fysiska övergrepp i form av tvångsåtgärd, där individen hölls fast i samband med ett byte av inkontinensskydd. Personalen har inte uppmärksammat någon förändring hos den enskilde som tyder på oro efter händelsen. Bedömningen är ändå att händelsen i stunden lett till allvarliga konsekvenser för individens psykiska hälsa, till exempel otrygghet och oro.

Händelsen är under utredning

De bakomliggande orsakerna är inte helt klargjorda, vilket behövs för att kunna göra adekvata åtgärder i verksamheten framöver. Kommunen väljer därför att anmäla händelsen som ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Vidtagna och planerade åtgärder

En första akut åtgärd vidtogs omgående, genom att den medarbetare som höll fast individen inte längre har möjlighet att arbeta inom kommunens boenden med särskild service. En tydlig rutinbeskrivning som gäller allt arbete och insatser för aktuell brukare är också upprättad.

Fakta

Kommunen ska rapportera när något inte har blivit rätt eller om det finns risk för att något ska bli fel. Kommunen måste både åtgärda fel och brister samt förebygga så att fel och brister inte uppstår. I dagligt tal kallas detta för lex Sarah.

Lex Sarah

Alla medarbetare inom all socialtjänst och äldreomsorg är enligt lex Sarah skyldig att rapportera varje missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande som sker i verksamheten. Alla rapporter som inkommer ska utredas. Allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Med allvarliga missförhållanden menas händelser eller underlåtelser som innebär eller inneburit hot mot eller medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.