Artikeln publicerades 13 februari 2023

Kungsbacka kommun avslutar omsorgsbidrag

Bidraget har varit en symbolisk summa som omsorgstagaren förväntats att ge till en anhörig som ger vård och omsorg. Bidraget dras in bland annat eftersom risken finns att den anhörige slits ut.

Bild på stadshuset i Kungsbacka

Vad är omsorgsbidrag?

Omsorgsbidraget är en kvarleva från Äldrereformen som 1992 överförde bland annat hemsjukvårdsbidraget från landstinget till kommunen. Kungsbacka hade sedan tidigare två andra bidrag, hemvårdsbidrag och anhörigbidrag och år 2000 blev de tre bidragen till ett bidrag, omsorgsbidraget.

Omsorgsbidraget är ett kontantbidrag som betalas ut till en omsorgstagare som i sin tur förväntas ge bidraget till en anhörig som ger vård och omsorg. Syftet med omsorgsbidraget har varit att omsorgstagaren ska få en flexibel vård och få möjlighet att ge den anhörige en symbolisk summa för hens insatser. Beslutet om omsorgsbidrag omprövas var sjätte månad.

Bidraget är frivilligt för kommunerna att dela ut och Kungsbacka kommun är en av få kommuner i Sverige som fortfarande erbjuder stöd i form av ett omsorgsbidrag.

Varför avskaffas bidraget?

Förvaltningen för Vård & Omsorg avskaffar omsorgsbidraget av flera skäl:

  • Kommunen har ingen insyn i den omsorg som ges och kan inte säkerställa att omsorgstagaren får omsorg av god kvalité.
  • Det finns en risk att den anhörige slits ut.
  • Det finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att erbjuda insatsen omsorgsbidrag.

Det finns en risk att den som utför omsorgen slits ut, vilket ger Vård & Omsorg två omsorgstagare i stället för en. Kommunen är skyldig att erbjuda stöd för anhöriga som vårdar en närstående och där stödet ska syfta till att förhindra att den anhörige slits ut psykiskt eller fysiskt. Omsorgsbidraget är inte ett sådant stöd och kan tvärtom ha en motsatt effekt. Ett etiskt dilemma kan vara att den anhörige kan känna sig tvungen att vårda och ibland vårda lite för länge. Risken för ohälsa ökar då i relation till omfattningen av den omsorg som ges. Ansvaret som en anhörig tar på sig är egentligen kommunens.

Anhörigstöd

Omsorgsbidrag tillgodoser inte den anhöriges behov av stöd och avlösning utan bara omsorgstagarens. Det finns andra former av stöd som kommunen kan ge till anhöriga. Kungsbacka kommun har utvecklat stödet till anhöriga med fokus är på personlig rådgivning och stöd, anhöriggrupper och aktiviteter. Anhöriga kan boka enskilda samtal där man i lugn och ro kan tala om sin livssituation. Samtalen kan handla om den anhörige eller den närståendes situation eller rådgivning och hjälp att hitta rätt stöd från samhället. I anhöriggrupper kan den anhörige få träffa andra i en liknande situation för att dela erfarenheter.

Beslut fattas av kommunfullmäktige

Beslut om att avveckla omsorgsbidrag fattades av kommunfullmäktige den 7 februari och sista dagen för utbetalning av bidraget är den 31 maj 2023.

När omsorgsbidraget försvinner har omsorgstagare möjlighet att ansöka om annat stöd som till exempel hemtjänst eller avlösning.