Artikeln publicerades 24 februari 2023

Individ & Familjeomsorgs bokslut 2022 - en ekonomi i balans

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har under 2022 arbetat för en långsiktigt hållbar och balanserad ekonomi. Det har resulterat i ett utfall som ligger mycket nära budget med en positiv budgetavvikelse på 2,5 procent, cirka 18 miljoner kronor.

En ekonomi i balans skapar trygghet och ger helt andra möjligheter att utveckla verksamheten, säger Tommy Rydfeldt (L) ordförande i nämnden Individ & Familjeomsorg.

Resultatet i korthet

En anledning som påverkat resultat är att antalet köpta boendeplaceringar har minskat och att förvaltningen i stället för köpta platser har hittat boendelösningar i kommunen i egen regi.

Andra anledningar är att förvaltningen arbetar vidare med brukarfokuserad bemanning och planerar verksamheten utifrån stödbehovsmätningar samt att förvaltningen har haft färre beslutade timmar inom personlig assistans än beräknat. Under årets första månader påverkade pandemin förvaltningens verksamheter och sjukfrånvaron var hög, men sedan andra kvartalet har verksamheterna påverkats mindre av pandemins konsekvenser.

Några utmaningar

Kompetensförsörjning är redan en utmaning och trenden med att färre unga väljer att utbilda sig inom vård- och omsorg och att färre söker sig till yrkesutbildningar inom vård- och omsorg, håller i sig. Samtidigt behövas fler medarbetare för att möta ett växande behov. Det betyder att vi behöver rusta för en framtid där färre kommer behöva göra mer. Kompetensförsörjningsutmaningen omfattar även andra yrkesgrupper inom förvaltningen, till exempel socionomer.

Vi ser också att invånaren framöver är med och driver den digitala utvecklingen, som användare och som högst delaktiga i den digitala utvecklingen. Det ställer allt högre krav på utveckling av användarvänliga, anpassade tjänster utifrån olika ändamål. Inte minst kräver det ett skifte i tillvägagångssätt när tjänsterna utformas.

Vägen framåt för en ekonomisk och social hållbarhet

Förvaltningens fokus är nu att tillsammans med ny nämnd skapa en riktning som vi kommer navigera utifrån kommande år.

Nämnden har begärt att överskottet från 2022 års bokslut ska föras över till en resultatfond för att kunna utveckla Individ & Familjeomsorgs verksamheter och främja innovationsarbete framöver.

De nya vägarna kommer vi inte hitta ensamma utan vi kommer att utforska dem tillsammans med andra. Både genom att främja och bidra till utveckling, genom vår regionala samverkan i Halland och Göteborgsregionen, och genom interaktion och medskapande med den civila sektorn. På det sättet blir vi fler, starkare och mer robusta, säger Ivan Stipic, förvaltningschef Individ & Familjeomsorg