Artikeln publicerades 6 mars 2023

Stark ekonomi inför tuffare framtid

Ungdomar står på en trappa.

Kungsbacka kommun redovisar ett resultat på 756 miljoner kronor för 2022. Det är positivt för framtiden eftersom vi får allt större ekonomiska utmaningar de kommande åren.

Resultatet som är betydligt bättre än vad vi förväntade oss när budgeten beslutades i juni 2021, beror till stor del på högre skatteintäkter och statsbidrag. Det beror också på intäkter från försäljning av mark och att vi fått ersättningar vid utbyggnad av gator och vägar. Försäljning av mark budgeterar vi inte för eftersom det är osäkert när i tiden de intäkterna kommer. Framflyttade investeringsprojekt gör att det finns pengar över som var tänkt för hyror och avskrivningar. Dessutom visar nämnderna sammantaget ett positivt ekonomiskt resultat. Nämndernas positiva resultat är cirka två procent av det samlade resultatet och beror mest på att det har blivit senare inflyttning i nya byggnader och att de inte behövt använda de avsatta hyrespengarna.

Amorterat och investerat

Det starka resultatet för 2022 har gjort att vi har kunnat amortera på kommunens låneskuld, som efter att vi amorterat är 1,3 miljarder kronor. Det är positivt att vi kunnat amortera eftersom räntorna har höjts under året och vi räknar med ännu högre räntenivåer framöver. Under året som gått har vi investerat för 809 miljoner kronor, vilket är i nivå med de senaste åren. Till exempel har vi gjort om- och tillbyggnader av Varlaskolan och Frillesåsskolan och vi har börjat bygga nya Skårbyskolan.

Tuff framtid väntar

Kungsbacka kommun har haft en mycket god ekonomi under många år men under 2022 har de negativa ekonomiska förändringarna i omvärlden kommit snabbt och det ger ett bekymmersamt läge inför de kommande åren.

Hög inflation, stigande räntor och att vi är i en lågkonjunktur gör att vi får allt större ekonomiska utmaningar under 2023 och 2024, trots ett mycket starkt resultat för 2022, säger Lisa Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka kommun.

Omvärlden påverkar ekonomin

Förutom att inflationen påverkar oss så finns det ytterligare utmaningar i ekonomin. Vi är en expansiv kommun och behöver fortsätta investera för att kunna fortsätta växa. Dessutom ökar andelen äldre, samtidigt som färre ska försörja fler.

För att vi ska ha en ekonomi i balans behöver vi fortsätta arbetet med att på olika sätt effektivisera verksamheterna. Men framför allt behöver vi som kommun hitta andra sätt att lösa kommunens uppdrag på än vad vi hittills har gjort. Det ska vi göra tillsammans med exempelvis invånare, företag och föreningar.

Innovation och omställning

I juni förra året beslutade kommunfullmäktige om ett direktiv till samtliga nämnder om innovation och omställning till nya arbetssätt.

Vi måste börja göra saker på ett annorlunda sätt för att kunna möte framtidens utmaningar. Det handlar inte bara om att digitalisera utan att hitta helt andra sätt att lösa uppdraget på. Fullmäktige förväntar sig på ett ökat tempo i innovationsarbetet under 2023, säger Lisa Andersson.

Årsredovisningen behandlas slutligt av kommunfullmäktige den 4 april.