Artikeln publicerades 14 mars 2023

Slut med minutstyrning i hemtjänsten

En hemtjänstpersonal är på väg ur en hemtjänstsbil.

Hemtjänsten ska inom en snar framtid övergå till ett förändrat och mer tillitsbaserat arbetssätt. Arbetssätt innebär att vi går ifrån ett insats- och tidstyrt arbetssätt till ett mer behovsstyrt arbetssätt.

Det nya arbetssättet ska stärka omsorgstagarens inflytande och delaktighet men också möjliggöra större flexibilitet i när och hur omsorgstagaren får stöd och hjälp. Vi kallar det för Kungsbackamodellen.

Flera kommuner i Sverige, bland annat Falkenberg, Västervik, Karlstad och Sundsvall har på senare år börjat arbeta mer med tillitsbaserad styrning i hemtjänsten. Att arbeta behovsstyrt innebär att det är omsorgstagarens beviljade behov som styr och att insatserna ska planeras ihop med omsorgstagaren och utifrån dennes önskemål.

Vad är Kungsbackamodellen?

Kungsbackamodellen grundar sig i tillitsbaserad styrning. Idag arbetar hemtjänsten med en ersättningsmodell som ersätter enligt beviljade insatstimmar. En beslutad insats följer med en angiven tid för utförandet. Ersättningsmodellen ska ses över och detaljstyrningen av tid försvinner. I stället ska hemtjänstgruppen ihop med omsorgstagaren planera tidsåtgång och samordning av insatserna.

Det nya arbetssättet innebär en utveckling mot att öka den enskildes inflytande över när och hur hemtjänstinsatser ska utföras. Det innebär också ett behov av att förbättra det tvärprofessionella samarbetet runt den enskildes behov.

Vi behöver förändra hur vi arbetar från grunden. Vi behöver utgå från ett behovsperspektiv snarare än att reglera arbetet via minutstyrning. Dagens detaljstyrning i tid bidrar till att medarbetare upplever tidspress, stress och en känsla av att inte kunna påverka. Med det nya arbetssättet får våra medarbetare ett ökat inflytande och delaktighet i resursplaneringen, säger Arian Faily, förvaltningschef på Vård & Omsorg.

Kungsbackamodellen är vår målbild. I augusti påbörjas en pilot i några utvalda hemtjänstgrupper som därefter ska utvärderas. Ett breddinförande planeras att ske under 2024.

Anpassningar för ett samhälle i förändring

Precis som Kungsbacka kommun kämpar andra kommuner med konsekvenserna av ett samhälle i förändring. Ett samhälle i förändring bottnar i en demografisk förändring där andelen äldre ökar betydligt mer än andelen invånare i arbetsför ålder vilket innebär att färre ska försörja fler. Den ekvationen påverkar förvaltningen för Vård & Omsorg på flera sätt. Dels innebär det ett ökat inflöde till alla våra verksamheter, dels ett ökat kompetensförsörjningsbehov och förändrade ekonomiska förutsättningar.

Som förvaltning behöver vi förändra vårt arbetssätt för att kunna ge vård, stöd och omsorg till en ökad andel omsorgstagare. Alltmer avancerad vård ska utföras så nära individen som möjligt och på ett så tillgängligt sätt som möjligt. Det kräver att vi stärker det tvärprofessionella samarbetet för och tillsammans med omsorgstagaren.

Mycket är redan påbörjat

IBIC – individens behov i centrum

Sedan några år tillbaka arbetar Vård & Omsorg med IBIC, individens behov i centrum. IBIC är ett arbetssätt som är framtaget av Socialstyrelsen och som ska genomsyra hela förvaltningens arbete. Kungsbackamodellen harmoniserar med IBIC som beskriver resurser, behov och mål för personer med behov av stöd i det dagliga livet. Kärnan i IBIC är att det är omsorgstagarens behov som styr och att insatserna ska planeras ihop med omsorgstagaren och utifrån dennes önskemål.

Tillämpningsanvisningar för bemanning och schemaläggning

Tidigare i år införde även förvaltningen nya tillämpningsanvisningar för bemanning och schemaläggning som är en förutsättning för att kunna sluta med minutsstyrningen.

Med tillämpningsanvisningarna har vi nu ramar för hur bemanning och schemaläggningen ska se ut. Inom dessa ramar kan medarbetarna ta mer ansvar för planeringen av insatser tillsammans med omsorgstagarna. Som stöd för planeringen finns bemanningsgrafer som anger vilken kompetens och vilka resurser vi behöver vid ett visst tillfälle utifrån omsorgstagarna behov. Graferna ses regelbundet över då verksamheten aldrig är statisk.

För hemtjänsten innebär förändringen en mer flexibel verksamhets- och resursplanering. För omsorgstagaren innebär det ökat inflytande och en större möjlighet att vara delaktig när insatserna ska ske. Vi ser också att kontinuiteten ökar, säger Arian Faily.

Positiv förändring

Förvaltningen har fört en dialog med den fackliga organisationen Kommunal där vi har informerat om det förändrade arbetssättet. Kommunal är positiva till förändringen och ser fram emot att se detta arbete utvecklas i samverkan framöver. Att minutstyrningen försvinner är ett av Kommunals mål med hur den framtida hemtjänsten ska se ut nationellt.

Vi uppskattar att förvaltningen för Vård & Omsorg själva tar detta beslut med att ta bort minutstyrningen. Vi kommer att följa arbetet som är en positiv utveckling och gynnsam för våra medlemmar, säger Ellinor Karlsson, representant i samverkan, fackligt ombud från Kommunal.

För mer information

Förvaltningschef Vård & Omsorg
Arian Faily
0300-83 49 79

Fackligt ombud, Kommunal  
Ellinor Karlsson 
0300-83 78 85