Artikeln publicerades 19 maj 2023

Detta visar narkotikaspårningen i vårt avloppsvatten

Sammanställningen av mätningarna med narkotikaspårning i vårt avloppsvatten är färdig. Samtliga substanser som ingår i mätningen påträffades och cannabis är den vanligaste drogen.

Mätningarna av avloppsvattnet har pågått sedan 2017 i kommunen och genomförs vid två tillfällen under hösten vid de kommunala reningsverken. Men eftersom det saknas referensvärden är det svårt att dra konkreta slutsatser kring resultaten.

Kokain har under de senaste åren varit föremål för diskussioner i bland annat media som har rapporterat om höga halter och stor uppgång i Kungsbacka. Den bilden behöver nyanseras enligt kommunens drogförebyggare Karin Lövgren. Hon berättar att det förvisso gick att se en ökning i mätningen som gjordes en lördag i slutet av november hösten 2022, men det är från relativt låga siffror och det är fortfarande cannabis som är den mest använda drogen.

Mätningarna visar att den dominerande drogen är cannabis, därefter amfetamin och på tredje plats kommer kokain. Det som utmärker kokainet är att det är den drog som enligt mätningarna ökar i användning på helgerna, säger Karin Lövgren.

Mätningarna endast en del av lägesbilden

Det är komplicerat att ta reda på hur droganvändandet faktiskt ser ut i kommunen och mörkertalet är stort. Analyserna av avloppsvattnet bidrar till en lägesbild tillsammans med övrig statistik och undersökningar. Mätningarna är en del i att kartlägga trender över tid, men de säger ingenting om hur många som använder narkotika utan endast antalet doser per tusen invånare. Det går inte heller att utläsa faktorer som ålder eller kön på användarna utan då behövs komplettering i form av mer djupgående studier. Karin poängterar att tolkningarna också försvåras av det ökade användandet av utskrivna mediciner som innehåller amfetamin, men menar att mätningarna ändå är betydelsefulla då de visar tendenser över tid.

Samarbete med polis och näringsliv

Karin Lövgren berättar att det nyligen var en träff med krögarna i kommunen, för att berätta om resultatet och för att förstärka samarbetet mellan polisen, kommunen och näringslivet kring hur alla kan samverka för att förebygga användandet av narkotika.

Vi i kommunen tillsammans med polisen ser självklart droganvändandet som ett allvarligt samhällsproblem och vi använder resultaten från mätningarna i vårt fortsatta arbete. Nu har vi sammanställt flera års mätningar, vilket ger en bild av vilka områden och preparat som är viktiga att göra fördjupade analyser kring, säger Karin.