Artikeln publicerades 31 maj 2023

Skogsvård i Stättared

Skog i Stättared

Skogen har en mycket viktig roll för samhället bland annat för rekreation och biologisk mångfald. Hur kommunens egen skog ska skötas och vilka naturvårdsåtgärder som bör genomföras framgår av kommunens skogsbruksplan. Nu följer vi upp en del arbeten i skogarna vid Stättared.

Kungsbacka kommun äger cirka 1 000 hektar skogsmark och ett av områdena finns i Stättared. Skogen förvaltas utifrån en skogsbruksplan som beskriver de olika skogsområdenas karaktär och vilka åtgärder som ska genomföras, till exempel föryngringsavverkning eller röjning. En stor del av kommunens skog sköts för att värna den biologiska mångfalden. Planen sätts upp av en upphandlad förvaltare som kommunen sedan godkänner och står bakom.

Följer upp arbetet i Stättared

Under 2022 genomfördes åtgärder i skogarna i Stättared. Här har bland annat lövskogar restaurerats och en våtmark har återskapats.

–I dag är vi ute och följer upp det som vår skogsförvaltare har gjort här ute i Stättared. Bland annat tittar vi på delar av bokskogen som har röjts och gallrats för att släppa in mer ljus och ge plats åt kronorna och hur man tillskapat en blandning av död ved i skogen. Vi tittar också på en våtmark som har återskapats. Som skogsägare är vi mycket måna om att skapa förutsättningar för biologisk mångfald i skogen och att de åtgärder som behövs blir gjorda, säger kommunekolog John Borlid.

John Borlid och Mårten Västerdahl tittar på svamptillväxt på dött vikre som ligger på marken

John Borlid och Mårten Västerdal granskar svamppåväxt på dött virke som lämnats kvar.

Vikten av dött virke i skogen

I samband med restaurering av skog läggs död ved ut eller skapas på plats eftersom den är livsviktig för många svampar och insekter. Död ved är viktig i både liggande och stående form eftersom detta ger upphov till olika typer av miljöer. Den liggande veden blir mer fuktig då den har mer kontakt med marken. En högstubbe är ett exempel på stående död ved och där kan både torr och fuktig miljö skapas vilket olika kryp och insekter trivs. Ibland skadas vissa träd aktivt för att de ska dö snabbare och samtidigt utveckla strukturer som är viktiga i naturen. När en skada uppstår kan svampar angripa trädet så att det murknar och i den murkna veden kan insekter leva och i sin tur bli föda åt fåglar.

En skylt av nedbrytbart material berättar om vikten av att spara död ved i naturen, en så kallad faunadepå.

En skylt av nedbrytbart material berättar om vikten av att spara död ved i naturen, en så kallad faunadepå.

Återställd våtmark

Åtgärder kan både vara inriktade på att tillskapa nya värden och att återskapa värden och platser som tidigare funnits naturligt. I Stättared har en våtmark återställts genom att en grusvall som stannar upp vattnet har anlagts. När vattennivån höjs försvinner träd som inte gillar att stå för blött, som exempelvis gran. I stället kan trädslag som al ta plats.

–Att återställa våtmarker har stor betydelse för djurlivet men även för naturlig rening av vattnet. Fler djur och växter får en hemvist och dessutom bromsas regnvattnets väg ut till bäckar, sjöar och hav vilket gör att näringsämnen stannar och minskar risken övergödning i de andra vattendragen, säger Mårten Västerdal, samhällsplanerare.

Thomas Axelson från Skogssällskapet visar den återställda våtmarken i Stättared för John Borlid, Andres Lund och Mårten Västerdal.

Thomas Axelson från Skogssällskapet visar den återställda våtmarken i Stättared för John Borlid, Andres Lund och Mårten Västerdal.

Ett besöksmål

Stättared är ett populärt besöksmål i Kungsbacka med 4H-gård och vandrarhem, skogen och dess promenad- och vandringsleder, vindskydd, kanoter och badplatser. Nu under försommaren sjuder det av liv i skogen och i våtmarken samtidigt som boklövens skira grönska gör området till en pärla att besöka. Bok- och ekskogar är en typisk halländsk naturtyp där vi har ett extra ansvar för att värna och utveckla dess värden.