Artikeln publicerades 20 juni 2023

Kungsbacka kommun gör en lex Sarah-anmälan

Kommunen anmäler ett allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Orsaken är att en individ som behöver stöd i sitt missbruk inte har fått det under en längre period.

En individ som varit i behov av stöd kring sitt missbruk har inte fått insatsen, det vill säga stödet, under en period på fem månader.

Individ & Familjeomsorg har därför gjort en utredning och har hittat flera orsaker till att det här har inträffat, säger Ann Törnqvist, verksamhetschef Myndighet, stöd och behandling, Individ & Familjeomsorg.

Vilka är orsakerna?

Utredningen visar att Individ & Familjeomsorg har brustit i att följa upp och säkerställa att individen har fått det stöd som hen har rätt till. Utredningen visar också en brist i arbetet med att motivera individen till förändring, samt en brist i att informera socialsekreterare om misslyckade kontaktförsök med individen.

Utöver orsaker som utredningen har visat, kan viss personalomsättning under den här perioden ha varit en bidragande orsak, berättar Ann Törnqvist.

Ann understryker att Individ & Familjeomsorg behöver arbeta med att säkerställa att dokumentationen i ärenden lättare kan följas vid eventuella personalbyten, och se över så att överlämningar av ärenden mellan personal går rätt till.

Vilka är konsekvenserna för klienten?

Under den här perioden har individens missbruk eskalerat och den psykiska hälsan försämrats och det är konsekvenser som kanske hade kunnat undvikas om insatsen varit i gång.

Vi ser allvarligt på händelsen utifrån brister och konsekvenser och vill därför anmäla till IVO för att säkerställa att vi har uppfyllt vår utredningsskyldighet, samt att de åtgärder som kommer genomföras är tillräckliga för att undanröja och eliminera risken att något liknande inträffar igen, säger Ann Törnqvist.

Åtgärder

En omedelbar åtgärd var att ta kontakt med klienten och påbörja insatsen som nu är i gång, berättar Ann. Vi arbetar även med att ta fram åtgärder för att säkerställa att bistånd verkställs och följs upp, en aktiv samverkan mellan myndighet och utförare samt för att för att säkerställa överlämningar av ärenden när personal slutar.

Fakta Lex Sarah   

Lex Sarah ska användas för att säkerställa att enskilda får insatser av god kvalitet och förhindra uppkomsten av missförhållanden eller risk för missförhållanden. Utredningen av en lex Sarah-rapport syftar till att klarlägga vad som har hänt, varför det har hänt och vad som kan göras för att förhindra att något liknande händer igen. 

All personal inom all socialtjänst är enligt lex Sarah skyldig att rapportera varje missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande som sker i verksamheten. Alla rapporter som tas emot ska utredas. Allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Med allvarliga missförhållanden menas händelser eller underlåtelser som innebär eller inneburit hot mot eller medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.