Tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Tre barn tittar tillsammans på en läsplatta i ett klassrum.

En del barn och unga behöver hjälp för att må bättre och klara livets utmaningar. Kommunen och regionen jobbar tillsammans för att så tidigt som möjligt hjälpa de barn och unga som behöver stöd.

I Kungsbacka kommun arbetar vi på flera sätt för att främja barn och ungas hälsa. Vi ser till hela barnet och hens livssituation och det kan ibland innebära stöd eller insatser från olika delar av kommunen och regionen.

Tillsammans för varje barn

Arbetssättet Tillsammans för varje barn innebär att vi går in med insatser i ett tidigt skede där olika yrkesroller jobbar i team på skolor. Det kan till exempel handla om att barnet får hjälp att göra saker på fritiden som gör att hens hälsa förbättras och på så sätt kan ha bättre i skolan. Insatsen kan också vara att föräldern kan få stöd i sitt föräldraskap under en tid.

Arbetssättet är en del av Skolverkets och Socialstyrelsen nationella uppdrag för att förbättra samarbetet mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Kungsbacka är en av de kommuner som arbetar på detta sätt enligt uppdraget.

En dörr in

Arbetssättet En dörr in handlar om att samordna insatser exempelvis när ett barn behöver extra stöd från skola och det samtidigt pågår en utredning på socialtjänsten eller BUP eller finns annan vårdkontakt. Då skapar kommunen en så kallad Samordnad individuell plan (SIP) för barnet. Planen gör att vi kan skapa en helhet för barnet med de insatser som vi gör.