Tillfällig vistelse i kommunen

En man sitter och pratar med en man som arbetar inom hemtjänsten

Du kan få hemtjänst eller hemsjukvård om du är på tillfällig vistelse i Kungsbacka kommun. Det är din hemkommun som gör ansökan till Kungsbacka kommun.

Det är din hemkommun som utreder ditt behov av hjälp från hemtjänsten. Kontakta din ordinarie hemtjänst så hjälper de dig att göra en ansökan om hemtjänst när du är på tillfällig vistelse i Kungsbacka kommun.

Om du har några frågor kring din hemtjänst i under din vistelse i Kungsbacka kommun ska du ta kontakt med din handläggare eller enhetschef för hemtjänsten i din hemkommun så hjälper de dig vidare.

Det är hemkommunen som har det samlade ansvaret för att hemtjänsten kan ge den vård och omsorgs som behövs på ett tryggt och säkert sätt när du vistas här. Det är viktigt att utredningen och beslutet är anpassat efter förhållandena i Kungsbacka kommun, eftersom det kan skilja sig från exempelvis det ordinarie boendet i hemkommunen.

Välj utförare av hemtjänst

Kungsbacka kommun erbjuder kundval inom hemtjänsten. Det innebär att den som har hemtjänst själv får välja vilken utförare hen vill anlita. Det är viktigt att du gör ett val inför vistelsen, innan hemkommunen skickar begäran om hemtjänst till Kungsbacka kommun.

Val av uförare

Du kan när som helst välja en annan utförare av hemtjänst. Ta kontakt med din biståndshandläggare i din hemkommun om du vill byta utförare. Bytet av utförare tar cirka 14 dagar.

Krav på hemtjänsten

De privata företag som utför hemtjänst har godkänts av kommunen och uppfyller de krav som politikerna ställer. De företag som utför hemtjänst ska uppfylla ett antal kriterier inom till exempel kvalitet och utbildningsnivå. Samma kriterier gäller för den kommunala hemtjänsten.

Om du behöver hjälp av hemtjänsten på natten

De privata företagen som utför hemtjänst arbetar endast mellan klockan 7-22. Det innebär att om du behöver hjälp på natten är det kommunens hemtjänstpersonal som kommer till dig, även om du valt en privat hemtjänstutförare.

Frågor från din hemkommun

Om du som biståndshandläggaren i hemtjänsttagarens hemkommun har frågor ska du prata med den ansvarige enhetschefen för hemtjänsten. Kontakta kommunens kundcenter så kan de hjälpa dig vidare.

Hemkommunen beställer hemtjänst

Det är hemkommunen som ska skicka uppgifter och beställa hemtjänst.

Skicka uppgifterna till:

Kungsbacka Kommun
Vård & Omsorg
Myndighet
434 81 Kungsbacka

Faxnummer: 0300-83 52 76