Här kan du läsa om medborgarlöften inom området trygghet i offentlig miljö.

60 procent av de som svarade på trygghetsenkäten i årets medborgardialog upplever att det finns platser i kommunen som de upplever som otrygga. De platser som upplevs som mest otrygga är Resecentrum, tunnlar och Badhusparken.

Det som de flesta anger som orsak till den upplevda otryggheten på Resecentrum och Badhusparken är gängbildning och ungdomar. Vad gäller tunnlar, anges främst bristande belysning som en orsak till den upplevda otryggheten.

Det medborgarna anser att kommun och polis kan göra för att öka tryggheten är mer närvaro från polis, mer belysning och kameror, minska buskage samt mer vuxennärvaro i det offentliga rummet.

Ökad vuxen- och polisnärvaro och bättre belysning

Med bakgrund av svaren i trygghetsenkäten ser kommun och polis ett behov av att arbeta för att öka tryggheten i det offentliga rummet och ger följande löften för 2021–2022:

  • Kungsbacka kommun lovar att se över möjligheten till ökad vuxennärvaro. Kungsbacka kommun och polisen lovar också att ha en samordnande roll kring nattvandring och stötta de lokala ombuden. Kungsbacka kommun och polisen kommer att arrangera minst en nattvandringsutbildning samt minst två samverkansmöten per år tillsammans med nattvandringsombuden i kommunen.
  • Kungsbacka kommun lovar att fortsätta sitt arbete med trygghetsskapande belysning samt beskära eller belysa skrymmande buskage för att öka överblickbarheten på platser som upplevs otrygga utifrån medborgardialogen.
  • Polisen lovar att närvara på de platser och tider där medborgarna har uttryckt otrygghet i senaste medborgardialogen.