Här kan du läsa om medborgarlöften inom barns och ungas brottsutsatthet

Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att ungdomar i åldern 15-24 år är den grupp i samhället som är mest utsatt för våld. Nästan var femte ung person i åldern 15-24 år uppger att de någon gång varit utsatta för systematiska kränkningar och förödmjukelser, försök till inskränkningar i friheten, hot, trakasserier, misshandel eller sexualbrott av en nuvarande eller tidigare partner. Förutom våld i nära relation har även antalet anmälda rån mot personer under 18 år mer än fördubblats i Sverige under perioden 2015–2019.

Förebyggande arbete och samverkan

När det gäller upplevd otrygghet visar den nationella trygghetsundersökningen (NTU) att det är i den näst yngsta åldersgruppen (20-24 år) som flest upplever otrygghet (36 procent). Det är stora skillnader mellan kvinnor och män och kvinnorna uppger att de generellt är mer otrygga än män.

I Luppundersökningen från 2020 uppger 30 procent av eleverna i årskurs 8 och cirka 25 procent av gymnasieungdomarna i årskurs 2 att de under det senaste halvåret blivit utsatta för brott eller hot om brott. Ännu fler upplever otrygghet i vardagen, tjejer i högre grad än killar. Enligt polisens statistik från 2020-2021 har misshandeln av en närstående i en parrelation minskat bland kvinnor över 18 år. Samtidigt rapporterar förvaltningen för Individ & Familjeomsorg att cirka 20 procent av anmälningarna till Mottagning Barn och Unga handlar om att barn utsätts för våld. Stiftelsen Allmänna Barnhuset visar att flickor i större utsträckning än pojkar blir utsatta för psykisk barnmisshandel och sexuella övergrepp samt ofta upplever våld mellan vuxna. Pojkar uppger däremot högre grad av fysisk misshandel.

Mot bakgrund av detta lovar Kungsbacka kommun och polisen att arbeta tillsammans för att öka ungas trygghet och minska deras brottsutsatthet. Detta kommer att ske genom kartläggning av otrygghet, våldspreventiva insatser och brottsprevention.