Vanliga frågor vid händelse av samhällsstörning

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället kan man ha många frågor om hur man ska agera eller vad man behöver tänka på. Här hittar du några vanliga frågor och svar om samhällsstörningar.

Kommunikation

Var kan jag hitta kommunens information om händelsen?

www.kungsbacka.se kommer Kungsbacka kommun fortlöpande att ge uppdateringar om händelsen. Vi samarbetar med räddningsledare och andra myndigheter för att ha en enad bild om situationen och vilka åtgärder som ska vidtas. Kan även kompletteras med information via www.krisinformation.se Länk till annan webbplats., via upplysningsnumret 113 13, Kungsbacka Direkt eller lokal media.

Vilka kanaler använder kommunen i huvudsak för att kommunicera?

Kungsbacka.se är den främsta kommunikationskanalen både externt och internt. Kommunens Facebooksida används både för att informera och svara på frågor.

Var får jag information om händelsen om det inte finns ström?

Se till att ha en radio som fungerar även utan ström så att du kan lyssna på din lokala P4-kanal. Vid behov finns personal från Kungsbacka kommun vid olycksplatser, uppsamlingsplatser och mottagningsstationer. Dessa bär västar med texten Kungsbacka kommun och har särskilda informationsskyltar.

Var får jag information om när strömmen kommer tillbaka?

Frågor om elnät och strömförsörjning ställer du till din elleverantör.

På vilka fysiska platser informerar kommunen?

I Kungsbacka är den centrala samlingspunkten Kungsbacka Stadshus. Därtill upprättar vi samlingsplatser för att kunna ge information vid den skola som ligger mest centralt på respektive ort.

 • Björkris: Björkrisskolan.
 • Tölö och Hede: Hedeskolan.
 • Kolla: Kollaskolan.
 • Kullavik: Kullaviksskolan.
 • Särö: Säröskolan.
 • Vallda: Toråsskolan.
 • Onsala: Kapareskolan.
 • Älvsåker: Älvsåkersskolan.
 • Fjärås: Smedingeskolan.
 • Gällinge och Idala: Gällingeskolan.
 • Åsa: Åsaskolan.
 • Frillesås: Frillesåsskolan.

Hur informerar kommunen vid en samhällsstörning? Kan jag ringa till kommunen för information och råd?

I första hand informerar Kungsbacka kommun via www.kungbacka.se och via kundcentret Kungsbacka direkt som du kontaktar på telefonnumret 0300-83 40 00.

Kan kommunen ge information och råd om krisberedskap?

Kommunens roll är att stötta MSB i arbetet med att nå ut till invånarna med denna information, men inte att själva besitta detaljkunskap om hemberedskap. MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Vilken frekvens har min lokala P4-kanal?

SR P4 Halland har 101,3 MHz, SR P4 Göteborg har 101,9 MHz. Samtliga radiofrekvenser hittar du i Teracoms frekvenstabell Länk till annan webbplats..

Dricksvatten och mat

Hur vet jag om jag kan dricka vattnet?

Information om att dricksvattnet är otjänligt eller på annat sätt påverkat kommuniceras via Kommunens hemsida, via SMS (för de som har tackat ja till att prenumerera på sms) och via radio och TV. Se till att ha en batteridriven radio hemma så att du kan ta del av samhällsviktig information via Sveriges Radio P4, även om strömmen går. Prenumerera på sms vid vattenläckor

Vad händer om jag inte kan dricka vattnet?

Om vattnet inte går att dricka kommer Kungsbacka kommun informera om vad du kan göra och hänvisa till platser där vatten kan hämtas. Se till att ha en batteridriven radio hemma så att du kan ta del av samhällsviktig information via Sveriges Radio P4, även om strömmen går.

Vad gör jag om det inte kommer vatten ut kranen?

Gå in på www.kungsbacka.se för att se om vi är medvetna om avbrottet, det syns då med en röd ruta överst på startsidan. Ring i annat fall och anmäl till 0300-708 80 som är Kungsbacka kommuns larmnummer. Om du känner till att du har en vattenstation i ditt närområde, ta med dig dunkar och se om du kan få vatten från den under tiden. Du kan hämta vatten här. Vid planerade avbrott kan vi ofta se till att man fortfarande har möjlighet att hämta vatten vid stationerna. Se till att alltid ha extra vatten hemma.

Om min brunn sinar på grund av långvarig torka, vad gör jag då?

Att ha egen brunn innebär eget ansvar. Om många i samma område har problem kan kommunal hjälp eventuellt sättas in.

Jag har lantbruk med många djur, vad gör jag om vattnet försvinner?

Kommunen har inget ansvar om du har egen brunn, men vi försöker naturligtvis hjälpa till så gott det går. Kontakta då kontaktcentret Kungsbacka direkt.

Vad gör Kungsbacka kommun om vattnet försvinner ur kranen?

Vi har en god beredskap i när det gäller dricksvattenförsörjning. Kungsbacka kommun har sitt ledningsnät sammankopplat med Göteborg, Mölndal och Varberg som kan stötta och förse oss med reservvatten vid behov. Det finns ett antal vattenstationer runt om i Kungsbacka kommun där man kan hämta vatten redan idag i egna kärl. Om du tillfälligt inte har vatten i din kran kan det vara en god idé att ta sig till din närmaste vattenstation för att se om det finns vatten att tappa upp där. Vid ett längre oplanerat avbrott ställer kommunen ut vattentankar med reservvatten på utvalda platser. Det kan dock ta några timmar innan dessa är på plats.

Har kommunen mat på lager för de som bor i kommunen?

Nej. Tillgång till mat är en del av beredskapen och du som invånare bör därför ha tillräckligt med mat hemma för att du och din familj ska klara dig i minst 72 timmar, och gärna längre än så.

Hur får jag tag på mat om jag inte kan handla i affären?

Du har själv ansvar för att ha mat så du klarar dig. Tänk därför efter hur du kan förbereda dig, läs mer under checklistan om mat! Länk till annan webbplats.

Service och transport

Vad gör jag med soporna om ingen hämtar dem, men tanke på smittspridning och skadedjur?

Vid en samhällsstörning kan hämtningen av avfall ske mer sällan än vanligt. Lägg soporna i sopkärlet så kommer vår entreprenör att göra allt som är möjligt för att minska skadeeffekterna. Läs mer om hur du hanterar ditt matavfall vid varmt väder.

Ska jag åka till jobbet?

Ja, om inget annat har meddelats. Håll dig informerad och hör med din chef.

Hur transporterar jag mig vid brist på drivmedel?

Det är upp till var och en att hitta en lösning för att transportera sig. Det är en del av hemberedskapen. Kollektivtrafiken är en viktig del av transportsystemet men kan påverkas av olika samhällsstörningar. Håll dig uppdaterad om trafikläget hos Västtrafik Länk till annan webbplats. och Hallandstrafiken Länk till annan webbplats. eller hos den operatör du reser med.

Hur gör anställda som bor utanför cykelavstånd om tåg och bussar är inställda?

Hur varje person väljer att ta sig till arbetet är upp till den enskilde.

Kan barnen gå till skolan?

Ja, målsättningen är att barnen ska kunna gå till skolan men det beror helt och hållet på typen av händelse. Information kommer att finnas via Vklass och kommunens hemsida. Personal finns även på plats på skolan för att informera, så långt det är möjligt.

Hur vet jag vart mitt barn är om någonting händer under skoltid?

Fråga skolans expedition, de kommer att veta det.

Finns det mat till de äldre på boenden vid en samhällsstörning?

Ja, och om det är nödvändigt kommer det att ske omprioriteringar i verksamheten så att vi i första hand levererar mat till denna grupp.

Riskkommunikation

Vad är riskkommunikation?

Kortfattat innebär riskkommunikation att hjälpa människor att öka deras förståelse för händelser som skulle kunna inträffa. En god riskkommunikation i kommunen är byggd på: kända risker och hot som finns i närområdet, vad riskerna och hoten kan få för konsekvenser för individen och samhället, hur privatpersoner, ansvariga myndigheter och andra aktörer kan förbereda sig för att minimera konsekvenserna av en samhällskris.

Varför är det viktigt att informera om lokala risker?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vet från egna undersökningar att människors vill ha och behöver få lokalt utformad information. Det är rimligt att alla människor ges möjlighet att ta ansvar och fatta välgrundade beslut om sitt eget agerande utifrån sina egna förutsättningar. Kunskap om hur den egna kommunen påverkas vid olika händelser och hur jag som invånare kan förbereda mig är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar och bidra till hanteringen av en händelse. I Kungsbacka arbetar vi kontinuerligt med frågan och använder exempelvis årets Krisberedskapsvecka för att verkligen sätta fokus på frågan tillsammans med våra invånare.

Är det risk att människor blir uppskrämda av dessa budskap?

MSB fick redan inför Krisberedskapsveckan 2017 frågor om det inte fanns risk för att vi skrämmer människor. De har gjort ett flertal olika utvärderingar och uppföljningar av kampanjeffekten och har inte mött något som tyder på att den skapade överdriven rädsla eller oro. Tystnad är inget alternativ. Det skapar oro och misstänksamhet. Många människor har i dag en hyfsad bild av rådande världsläge och då är det viktigt att visa att ansvariga myndigheter tar sitt ansvar för att öka kunskapen om hur Sverige förhåller sig till detta och hur privatpersoner kan bli delaktiga i vår gemensamma säkerhet och beredskap.

Vad har människor för ansvar för att förbereda sig inför kriser?

Alla människor har ett primärt ansvar för att skydda sitt eget liv och sin egendom. Det gäller även vid en samhällskris. Det som myndigheterna behöver ge privatpersoner är verktyg för att de ska kunna ta sitt ansvar, exempelvis användbar information med konkreta råd och tips på hur människor kan förbereda sig och agera om något händer. Människors riskmedvetenhet, ansvarstagande och förmåga utgör grunden i krisberedskapen.

Vad händer efter 72 timmar/en vecka?

Det vet vi inte. Situationen efter de första dygnen vid en samhällskris kommer att se olika ut beroende på vad det är som har hänt och hur omfattande krisen är. Vi kommer inte kunna ge några garantier för när krisen är över eller när hjälpen kommer. Oavsett kris, behöver var och en av oss fundera på hur vi klarar behovet av vatten, mat, värme och kommunikation utan samhällets stöd en tid. Är du förberedd kan du agera och hjälpa andra. Samhällets hjälp går först till den som behöver den bäst.

Krigsplacering

Vad innebär det att vara krigsplacerad?

För att säkerställa samhällets viktigaste funktioner är vissa personer krigsplacerade. Att vara krigsplacerad innebär att en person är ålagd att tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra inträder när regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt. Läs mer om höjd beredskap och krigsplacering på Förbered dig för kris (msb.se) Länk till annan webbplats.

Hur ska arbetstagaren få veta att den är krigsplacerad?

Arbetstagaren ska få ett skriftligt besked från sin arbetsgivare. Det kan också vara lämpligt att arbetsgivaren informerar om arbetet på intranätet eller motsvarande i förväg. Läs mer om höjd beredskap och krigsplacering på Förbered dig för kris (msb.se) Länk till annan webbplats.

Vad händer när båda vuxna i en familj med barn blir krigsplacerade? Kan båda behöva arbeta? Vad händer då med barnen?

Utgångspunkten är att krigsplacerade föräldrar och vårdnadshavare ska tjänstgöra och att barnomsorg ska skötas av förskola och skola även vid höjd beredskap. I familjer med två vuxna som båda är krigsplacerade är det den förälder som har arbetsuppgifter och kompetens som kan anses som mest viktiga för totalförsvaret som ska arbeta i den mån barnomsorgen inte kan ordnas. Läs mer om höjd beredskap och krigsplacering på Tillgång till mat i kris (msb.se) Länk till annan webbplats.