Snöröjning och sopning av flis

Soprent - för din skull. Bil som sopar upp gruset på gatan.

Ansvaret för snöröjningen och bekämpning av halka på en väg beror på vilken typ av väg det är. Väghållare kan vara Trafikverket, kommunen eller en vägförening. Vägen kan också vara privat.

Väghållare ansvarar för snöröjning och halkbekämpning

Den som är ansvarig för vägen kallas väghållare. Den som är ansvarig ska sköta vägens drift och underhåll och även snöröjning och halkbekämpning.

I vår webbkarta Länk till annan webbplats. kan du se om vägen är statlig, kommunal eller tillhör en vägförening; välj Kommunikationer och sedan Väghållare. Kontakta alltid väghållaren om du har frågor eller synpunkter på snöröjningen.

Så fungerar snöröjningen

Fastighetsägaren ansvarar för trottoarer

Ansvaret för snöröjning och halkbekämpning på gångbaneutrymmen utmed fastigheter i Kungsbacka stad och inom detaljplanerat område är fastighetsägarens. Är du fastighetsägare är det alltså din skyldighet att ta bort snö och is från gångbanan och sanda eller flisa vid halka.

Trafikverket sköter statliga vägar

Trafikverket har väghållningsansvaret för alla allmänna vägar i kommunen. En lista på alla statliga vägar i kommunen hittar du via länken nedan.

Om du har frågor kring snöröjning på dessa vägar ska du kontakta Trafikverket direkt, telefon 0771-92 19 21.

Så sköter vi vägar (Trafikverket) Länk till annan webbplats.

Enskilda vägar

Enskilda vägar är de vägar som inte är statliga eller kommunala, alltså de flesta villagator och mindre vägar runt om i kommunen. För frågor om snöröjning av dessa vägar ska du kontakta din lokala samfällighets- eller vägförening.

Snöröjning på kommunala vägar

Kommunen har snöjour dygnet runt från november till mars. Arbetsledaren kallar ut insatsstyrkan för snöröjning när det har kommit 8–10 centimeter snö.

Vi ska åtgärda de olika gatutyperna så här:

  • Huvudgator och lokalgator: Plogning och flisning inom åtta timmar från att snöfallet upphör eller arbetsledaren kallat ut.
  • Gång- och cykelvägar och busshållplatser: Plogning och flisning inom åtta timmar från att snöfallet upphör eller arbetsledaren kallat ut.
  • Snövallar och högar till hinder för sikt eller verksamhet ska vara bortforslade inom två dagar.

Detta gäller inom kommunens väghållningsområde och de delar av gång- och cykelvägnätet som förvaltningen för Teknik har skötselansvar för.

Flisupptagning

Varje vinter lägger kommunen ut stora mängder flis för att minska risken för halka.

Det kallas i folkmun för att sanda, men numera är det flis, det vill säga kantig småsten, som vi använder för att bekämpa halka. En svår vinter med mycket halka kan vi sprida uppåt 3 000 ton flis.

Sopas upp i april

Fliset får ligga kvar så länge det fortfarande finns risk för halka. Men i regel sopar vi upp det i april. Då försöker vi börja med de mest använda cykelstråken för att minska riskerna för punktering på cykeldäcken.

Sopa ut i gatan

När vi börjar sopa vägarna sätter vi upp skyltar vid infarten till områdena några dagar innan. Då uppmanar vi alla fastighetsägare att sopa fliset från trottoarerna och ut i gatan så att vi får med det när vi kommer med sopmaskinen.

Fliset som tas upp går inte att återanvända för halkbekämpning. Det slipas av och förlorar sina vassa kanter när det har legat ute.

Läs mer om hur vi håller rent på våra vägar i våra lokala föreskrifter om gångbanerenhållning Pdf, 264.5 kB., samt kartbilagan till föreskrifterna Pdf, 785 kB..