På det vägnät där kommunen eller Trafikverket inte har ansvaret sköts vägarna av enskilda väghållare.

En enskild väghållare kan vara en samfällighetsförening, en vägförening eller en enskild fastighetsägare. 

Vi ställer gärna upp med råd och anvisningar till vägföreningar i frågor om trafiksäkerhet, trafikregler eller väghållning. Läs mer i vår snabbguide om trafikreglering på enskild väg Pdf, 1.3 MB..

Bidrag

Enskilda väghållare kan få bidrag för driften av väg, gata och gång- och cykelväg. Följande regler gäller för utbetalning:

 • Vägarna måste vara belagda med asfalt eller grus samt vara öppna och framkomliga för allmän trafik med undantag för stängning under tjällossning.
 • Den sammanlagda längden väg måste totalt vara minst 200 meter.
 • Bidragets storlek är det samma oavsett beläggning på vägen
 • 11 kr/löpmeter väg/gata
 • 5,50 kr/löpmeter separerad gång- och cykelväg (min 1,5 meter bred)
 • Det totala bidraget får inte överstiga Trafikverkets beräknade driftskostnad per år för de vägar som även får statligt vägbidrag.
 • Samfälligheten/föreningen måste ha ett sökbart organisationsnummer.
 • Vi betalar endast ut bidraget till ett bank- eller plusgiro upprättat för samfälligheten/föreningen. Privatpersoner får inte stå som mottagare.

Ansökan

Vi betalar ut bidraget före den 1 juni om följande information kommit in:

 • Kontaktuppgifter till föreningens/samfällighetens ordförande och kassör
 • Senaste årsmötesprotokollet (har ni inte haft årsmöte i år, bifoga förra årets protokoll).
 • Senaste årsredovisning alternativt en ekonomisk redogörelse
 • Karta över väghållningsområdet samt en förteckning över detsamma (gäller endast föreningar/samfälligheter som inte haft bidrag förut eller för föreningar/samfälligheter som ändrat sitt väghållningsområde)

Du kan ansöka via vår e-tjänst och då måste samtliga handlingar finnas med digitalt. Du behöver skicka in er ansökan till kommunen senast den 31 mars varje år. Ansökningar som kommer in efter 31 mars behandlas inte.

Ansök om vägbidrag Länk till annan webbplats.

Frågor om vägbidrag kan du skicka till: teknik.vagbidrag@kungsbacka.se.

Särskilt vägbidrag för höjd trafiksäkerhet

Från och med 2020 går det att söka ett särskilt vägbidrag för gång- och cykelfrämjande åtgärder och ombyggnader som ska höja trafiksäkerheten.

Särskilt vägbidrag för höjd trafiksäkerhet Länk till annan webbplats.

Bidrag för lekplatser

Läs mer på sidan om lekplatser.

Skyltar

Väghållaren har i princip bara rätt att sätta upp en typ av skylt utan att höra med kommunen, och det är förbud mot motortrafik. Den får inte sitta vid en vägsträcka som får bidrag. Vad det gäller övriga skyltar krävs det lokala trafikföreskrifter. Inom tättbebyggt område är det kommunen via nämnden för Teknik som fattar beslut. Utanför tättbebyggt område är det länsstyrelsen som tar beslut.

Hastighetsdämpande åtgärder

Väghållaren har rätt att anlägga till exempel gupp eller sidoförskjutningar på den egna vägen utan tillstånd från kommunen. Guppen ska vara markerade på det sätt som lagar och regler säger.

Gupp

De vanligaste farthindren är gupp och sidoförskjutningar. Gupp är den åtgärd som dämpar bilarnas hastighet mest effektivt. Gupp lämpar sig mycket bra i kombination med gångpassage eller övergångsställe, eftersom bilarnas hastighet säkras till 30 km/h eller lägre. Det är samtidigt viktigt att man utformar guppet på ett bra sätt så att det dämpar fordonens hastighet, utan att passagerare riskerar till exempel ryggskador.

Sidoförskjutningar

I vissa sammanhang, till exempel vid lerigt underlag i kombination med närliggande bostäder, kan det vara bättre att välja sidoförskjutningar. Sidoförskjutningar lämpar sig bäst där det inte är så många utfarter och där vägen är bred. På smala vägar blir effekten av sidoförskjutningar mycket dålig.