Enskilda väghållare kan få bidrag för driften av väg, gata och gång- och cykelväg. Bidraget släpar ett år, alltså lämnar du in en ansökan 2024 för bidrag 2023 års driftkostnader.

Regler

Enskilda väghållare kan få bidrag för driften av väg, gata och gång- och cykelväg. Bidraget släpar ett år, alltså lämnar du in en ansökan 2024 för bidrag 2023 års driftkostnader.För att få bidraget måste du som väghållare följa våra regler för bidrag.

 • Vägen och gång- och cykelvägen du söker bidrag för måste vara:
  • belagd med asfalt eller grus
  • trafikerbar
  • minst 200 meter lång (sammanlagd väglängd för väghållningsområdet)
  • öppen för allmän trafik med undantag för om du behöver stänga för tjällossning.
 • Gång- och cykelvägen ska vara separerad från vägen och minst 1,5 meter bred.
 • Du måste ha ett sökbart organisationsnummer.
 • Du måste ha ett upprättat bank- eller plusgirokonto. Privatpersoner får inte stå som betalningsmottagare.
 • Du behöver kunna visa upp ekonomisk redovisning och årsmötesprotokoll om vi begär detta. Det kan gälla flera år tillbaka i tiden. Om du inte visar upp detta på begäran kan vi återkalla bidraget.
 • Bidragets storlek är 11 kronor per löpmeter väg och 5,50 kronor per löpmeter gång- och cykelväg.
 • Om du även får statligt bidrag, får det statliga och det kommunala bidraget tillsammans inte överstiga Trafikverkets beräknade driftkostnad.
 • Du får bidraget utbetalat före den 1 juni samma år som du ansöker.

Så här ansöker du

Din ansökan måste innehålla:

 • kontaktuppgifter till ordföranden och kassören
 • sökbart organisationsnummer
 • bank- eller plusgirokonto upprättat för väghållaren
 • karta över ditt nya våghållningsområde om detta har ändrats där förändringen är tydligt markerad

Om du ansöker för första gången behöver du även bifoga det senaste årsmötesprotokollet, en ekonomisk redovisning och en tydlig karta över ditt väghållningsområde.