Barn- och ungdomsföreningar

Föreningen kan ansöka om LOK (kommunalt lokalt aktivitetsstöd) två gånger per år.

Kommunalt lokalt aktivitetsstöd, LOK - träningsnärvaro

För perioden 1 januari – 30 juni (vårterminen)

 • Sista ansökningsdag är 25 augusti.
 • Bidraget är 7,50 kronor per deltagare och sammankomst.
 • Deltagare får endast ingå i en gruppaktivitet per idrott och veckodag.
 • För deltagare i åldern 7-9 år ger vi stöd för max tre aktiviteter per idrott och kalendervecka.
 • För deltagare 10-20 år ger vi stöd för upp till fem aktiviteter per idrott och kalendervecka.
 • För deltagare med funktionsnedsättning 21 år och äldre gäller samma som för deltagare 10-20 år.
 • Vi ger också deltagarstöd för ledare 13-20 år, för ledarna gäller samma villkor som för deltagare 10-20 år.
 • En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter och en ledare måste vara där och leda samt samla alla i början och i slutet av aktiviteten.
 • Ledaren får inte leda flera aktiviteter samtidigt och måste ha fyllt 13 år.
 • Minst tre medlemmar ska vara med på aktiviteten och max 30 deltagare får räknas med från varje aktivitet.
 • Föreningar får inte bidrag för religiös verksamhet.

För perioden 1 juli – 31 december (höstterminen)

 • Sista ansökningsdag är 25 februari.
 • För att göra det enklare för föreningarna följer Kungsbacka kommuns LOK samma regler som det statliga LOK, from 1 juli 2023. (Beslut nämnden Kultur och Fritid 2023-06-21, Dnr 2023-00173)
 • Förändringarna i LOK-stödet innebär: Möjliggör för kortare tid per aktivitet (från 60 till 45 minuter), mer spontan medverkan och möjlighet till fler deltagare. Det påverkar inte föreningens rapportering, utan endast beräkningsmodellen när det ska förvandlas till kronor och ören.
Förändringar i LOK-stödet

Våren 1/1–30/6 2023

Nytt från och med hösten 1/7–31/12 2023

Aktiviteten minst 60 minuter

Aktiviteten minst 45 minuter

Storlek på grupp: idag är det max 30 deltagare som ger stöd per tillfälle. (maxtak)

Storlek på grupp: ändras till max 20 deltagare per ledare. Ju fler ledare på aktiviteten, desto fler deltagare kan föreningen få LOK stöd för. Detta innebär att det inte finns någon övre gräns på antal deltagare, utan minst en ledare per 20 deltagare!

Krav på gemensam samling som start och gemensamt avslut.

Mer flexibla aktivitetsformer, men kravet är att det är planerat i föreningens regi och ledda av föreningens ledare och deltagarna ska vara medlemmar i föreningen.

Såhär fungerar det i praktiken - Flexibla aktivitetsformer.pdf (rf.se) Länk till annan webbplats.

Föreningen redovisar närvaro för varje träning av både deltagare och ledare. (oftast via app, det finns flera olika system)

Ingen skillnad för föreningen, det är samma närvaroredovisning som tidigare.
Däremot kan föreningar som har trångt, till exempel inomhus ändra sina träningstider med 45 minuters block, istället för 60 minuter och därmed få fler rörelseaktiviteter!

Läs också om regler för statligt lokalt aktivitetsstöd Länk till annan webbplats.

Syftet med ändringen av LOK både statligt och kommunalt:

Det statliga gäller för hela Sverige, sedan är det kommunala unikt för varje kommun att fatta beslut kring. Kungsbacka har tidigt valt att följa ändringarna så att det blir enhetligt och lätt för föreningarna.

Syftet med stödet är att ge föreningar förutsättningar att möjliggöra, bedriva och utveckla idrottsverksamhet för barn och ungdomar samt för vuxna med funktionsnedsättning.

Stödberättigad verksamhet ska syfta till att få barn och ungdomar samt vuxna med funktionsnedsättning att må bra både i stunden och i det långa loppet. Det innebär ett aktivt arbete för en verksamhet som är inkluderande, trygg och präglas av delaktighet och de aktivas egna lust att lära och utvecklas. Barn och ungas bästa ska vara det som styr verksamhetens beslut och prioriteringar.

Bakgrund

Utvecklingsarbetet har till stor del skett utifrån Strategi 2025 och då främst de övergripande utmaningarna inom barn- och ungdomsidrotten som kan sammanfattas i ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”.

Vi vill att stödet ska nå fler och att verksamhet ska kunna bedrivas i modernare former.

Utvecklingsarbetet av LOK-stödet har innefattat en bred och gedigen involvering av både specialidrottsförbund (SF) och RF-SISU distrikt, därav har Kungsbacka kommun valt att besluta att följa detta utförliga projektarbete!

Kontakt när det gäller kommunalt lok-stöd: Föreningsservice
Information om statligt LOK-stöd (rf.se) Länk till annan webbplats.

Utbildnings- och utvecklingsbidrag

För varje aktiv medlem i åldrarna 7-20 år får föreningen 200 kronor i Utbildnings- och utvecklingsbidrag. Varje medlem ska delta i minst tio sammankomster per år.

Ni i föreningen avgör själva hur ni vill använda bidraget men vi vill uppmuntra till ledarutbildning och föreningsutveckling i första hand.

Kultur & Fritid hämtar uppgifter om antalet medlemmar i Aktivitetskort på nätet. Vi betalar automatiskt ut bidraget till föreningen efter att föreningen har godkänt Kommunalt lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 juli-31 december.

Föreningarna ska i samband med årsredovisningen skicka in en verksamhetsberättelse där det framgår hur föreningar har använt bidragen.

Drogpolicy eller hälsocertifiering

De föreningar som redovisar en alkohol- och drogpolicy med en handlingsplan får 10 kronor i utbildnings- och utvecklingsbidrag per aktiv medlem 7-20 år.

Genom att välja att Hälsocertifiera sin förening får föreningen 50 kronor i extra bidrag och det alkohol- och drogförebyggande arbetet finns med som en del i Hälsocertifieringen. De 10 kronorna föreningen fått i extra bidrag för sin alkohol- och drogpolicy ingår då i de 50 kronorna eftersom alkohol- och drogpolicyn blir en del av Hälsocertifieringen.

Läs om att Hälsocertifiera föreningen.

Anläggnings- och skötselbidrag

Föreningar har möjlighet att få bidrag för att täcka delar av kostnaderna för skötsel av egenägda eller långtidshyrda anläggningar.

Det här bidraget baserar vi på en fast årlig schablon per anläggning. Biytor som till exempel omklädningsrum ingår i schablonen. Vi betalar ut bidraget en gång per år.

Ni som förening avgör själva hur ni använder bidraget. Föreningen ska skicka in sin verksamhetsberättelse varje år där ni beskriver hur föreningen har använt pengarna.

Föreningar som hyr kommunens anläggningar får stöd i och med att taxan är reducerad i förhållande till kommunens självkostnad.

Tabellen visar bidrag för anläggningar och skötsel, och anger de fasta schabloner som vi betalar ut som årligt bidrag.

Bidrag för anläggning och skötsel

Bidrag för anläggning och skötsel

Anläggnings- och skötselbidrag

Summa

Tennisplan inomhus/utomhus

10 000 kronor

Padelanläggning

10 000 kronor

Orienteringskartor

50 000 kronor

Elljusspår

10 000 kronor

Motorsport

15 000 kronor

Modellflyg

15 000 kronor

Skyttebana

10 000 kronor

Dragkampsanläggning

10 000 kronor

Cykelbana BMX

40 000 kronor

Budo

10 000 kronor

Båtsport

5 000 kronor

Schack

10 000 kronor

Friluftsliv

10 000 kronor

Fotbollsanläggningar (baseras på mått på gräs- eller grusplan och omklädningsrum)

Egen schablontabell från 1 januari 2022

Bidragen behöver inte ansökas om, utan de utbetalas en gång per år som schablon. Det är viktigt att föreningen årligen skickar in årsmöteshandlingar och redovisar sammankomster (LOK) för att bibehålla sitt bidrag, eftersom det ligger till grund för beräkning av bidraget.

Bidrag till föreningar

Föreningsservice telefontider och besöksadress

 • Måndag–tisdag 8.30–12
 • Onsdag 13.30–16
 • Torsdag–fredag 8.30–12

Kontakta oss för att boka besök och möten.

Adress: Stadshuset, Storgatan 37 i Kungsbacka