Föreningen ska vara godkänd av nämnden för Kultur & Fritid som bidragsberättigad förening. Det innebär att den måste ha ett namn, stadgar, styrelse och ett bank/plusgiro.

Barn- och ungdomsförening

En barn- och ungdomsföreningen ska ha minst tio aktiva medlemmar i åldern 7-20 år som ska delta i minst tio sammankomster per år. Föreningens aktiva medlemmar ska ha betalat en medlemsavgift på minst 30 kronor för medlem under 15 år och minst 50 kronor för medlem över 15 år.

En registrerad och godkänd Barn- och ungdomsförening som minskar antalet aktiva medlemmar i åldern 7-20 år till mindre än tio medlemmar får kvarstå som bidragsberättigad under max ett år.

Förening för personer med funktionsnedsättning

En förening för personer med funktionsnedsättning ska ha minst tio aktiva medlemmar som deltar i minst fyra sammankomster per år.

Folkhälsoförening

En folkhälsoförening ska ha minst 10 medlemmar. Föreningen får inte bedriva verksamhet för åldrarna 7-20 år, då klassificerar vi den som en barn- och ungdomsförening. Minst 75 procent av föreningens medlemmar ska vara bosatta inom kommunen.

Regler för alla föreningar

Alla föreningar ska redovisa två saker varje år till kommunen.

  • Skicka in årsmöteshandlingarna varje år via Föreningsregistret (senast en månad efter årsmötet).

Vi betalar inte ut bidrag till aktiviteter som föreningar genomför i studiecirkelform eller när annat bidrag finansierar verksamheten.

Alla föreningarna ska varje år lämna in följande årsmöteshandlingar:

  • verksamhetsberättelse
  • ekonomisk redovisning (balans- och resultaträkning)
  • revisionsberättelse (ansvarsfriheten)
  • protokoll från senaste årsmöte (om firmatecknare)
  • uppdatera era kontaktuppgifter till föreningen, till föreningsregistret
  • hälsocertifiering eller drogpolicy i de fall föreningen har ett sådant. (Gäller enbart barn- och ungdomsföreningar)

Föreningen ska lägga in handlingarna i kommunens Föreningsregister senast en månad efter årsmötet.

Utbildnings- och utvecklingsbidraget grundar sig på antalet aktiva medlemmar. Kultur & Fritid hämtar uppgifter om antalet medlemmar i Aktivitetskort på nätet och betalar ut bidraget till föreningen.

Kampsporter

Kampsporter ska tillhöra en riksorganisation som är ansluten till Riksidrottsförbundet.

Detta ger vi inte bidrag till

Vi ger inte bidrag till aktiviteter, läger eller utbildningar där det förekommer alkoholförtäring eller andra droger.

Föreningen får inte bedriva en verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, rasism eller missbruk av alkohol och droger. Föreningar som får bidrag från annan förvaltning i kommunen eller från kyrkliga samfund kan inte få bidrag från Kultur & Fritid.

Kultur & Fritid ger inte bidrag till politiska partier, religiösa samfund eller till kommunal, regional eller statlig verksamhet. Däremot kan vi ge bidrag till dessa organisationer i det fall de driver obunden, fri och för alla öppen verksamhet för samhällets nytta.

Avregistrering av bidragsberättigad förening

Om föreningen inte lämnar in föreningsuppgifter efter påminnelse, avregistrerar vi föreningen som bidragsberättigad. Ansökningar med felaktiga uppgifter kan innebära att vi inte betalar ut bidraget. De personer som skriver under ansökan är skyldiga att se till att alla uppgifter är korrekt redovisade. Förvaltningen kontrollerar regelbundet föreningarnas ansökningar. En förening som lämnar felaktiga uppgifter riskerar att helt bli avstängd från rätten att få bidrag.

Föreningsservice telefontider och besöksadress

  • Måndag–tisdag 8.30–12
  • Onsdag 13.30–16
  • Torsdag–fredag 8.30–12

Kontakta oss för att boka besök och möten.

Adress: Stadshuset, Storgatan 37 i Kungsbacka