Bidrag till studieförbund

Den som driver studieförbundsverksamhet i Kungsbacka kommun kan söka kommunalt bidrag för verksamheten. För att få kommunalt bidrag ska verksamheten vara bidragsberättigad enligt folkbildningsrådet. Nämnden för Kultur & Fritid avgör bidragets totala storlek.

För att få bidrag måste studieförbundet lämna in en ansökan senast 31 maj. Ansökan ska innehålla:

  • Verksamhetsplan.
  • Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning över den genomförda verksamheten i kommunen.
  • Undertecknat kommunsammandrag med studietimmar.

Du ansöker om bidrag via e-tjänsten.

Vi räknar ut bidragets storlek efter antal studietimmar. Som exempel, ett kulturprogram värderas till 7,3 studietimmar. I annan gruppverksamhet värderas en studietimme till 50 procent av en studietimme i studiecirkel.

Studiecirkel

En studiecirkel ska bestå av minst tre personer som under minst tre sammankomster och minst nio studietimmar gemensamt söker kunskap.

Kulturprogram

Ett kulturprogram eller en kulturproduktion ska framföras eller redovisas inför publik.

Gruppverksamhet

Annan gruppverksamhet genomförs i friare och flexiblare former än studiecirkeln.

Grundbidrag, volymbidrag och målgruppsbidrag

Bidraget består av tre delar:

  • 70 procent grundbidrag fördelas utifrån respektive studieförbunds andel av föregående års totala anslag till studieförbundet.
  • 10 procent volymbidrag beräknas på antalet genomförda studietimmar det senaste redovisade verksamhetsåret.
  • 20 procent målgruppsbidrag gäller arbetslösa och arbetssökande, människor som har invandrat till Sverige och människor som på grund av funktionsnedsättning är begränsade i sitt dagliga liv.

Grundbidraget betalar vi ut senast den 31 januari. Målgrupps- och volymbidraget betalar vi ut senast 30 juni.

Om ett studieförbund förändrar sin verksamhet eller inte följer kommunens krav på att redovisa, kan vi ompröva bidraget.