Planering för fler skolplatser i Åsa

I Åsa behöver det bli fler skolplatser för att kunna ta emot alla områdets barn och elever.

Under de närmaste åren möter vi behoven av skolplatser i Åsa genom ett ökat samarbete mellan våra två närliggande skolor, Åsaskolan och Åsa Gård. Åsa Gård kommer också successivt övergå till att bli en skola för elever från förskoleklass till årskurs 6.

Ny organisation på Åsa Gårdsskola från hösten 2022

Det är politikerna i nämnden för Förskola & Grundskola som beslutar om hur skolor ska organiseras, det vill säga vilka årskurser som ska tillhöra en skola. Utifrån behovet av att skapa fler skolplatser i Åsa har nämnden beslutat att Åsa Gårdskolan ska övergå till att bli en skola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Nämnden beslut från januari 2022 innebär att:

  • Elever som ska börja årskurs 7 hösten 2022 börjar på Åsaskolan istället för att fortsätta på Åsa Gård
  • Läsåret 2022-2023 är Åsa Gårdsskola en skola för elever i förskoleklass till årskurs 6 samt årskurs 8-9
  • Från läsåret 2023-2024 är Åsa Gårdsskola en skola elever i förskoleklass till årskurs 6.

Samarbete och anpassningar av Åsaskolans lokaler

Den beslutade förändringen av skolorganisationen på Åsa Gårdsskolan har inneburit att samarbetet mellan de två skolorna har ökat. Exempel på det är gemensamma träffar mellan lärarna, bland annat arbetar de tillsammans för att förbereda sig för ny läroplan och kursplaner som börjar gälla från hösten 2022. En gemensam schemagrupp arbetar med att skapa bra schema utifrån behoven på de bägge skolorna

Skolorna ligger med fem minuters promenadavstånd från varandra. Redan idag finns ett samarbete genom att elever från Åsaskolan använder Åsa Gårdsskolan idrottshall.

Inför flytten av Åsa Gårdskolans högstadium gör vi åtgärder i Åsaskolans lokaler. Matsalen ska bli större och vi bygger också om vissa andra lokaler för att skapa lärmiljöer som räcker till när antalet elever ökar.

Vårdnadshavare med elever på skolorna får regelbundet information om vad som händer. Genom hög delaktighet från alla inblandade är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för både elever och medarbetare.

Vi bygger för fler platser

Kungsbacka kommun behöver även bygga helt nya lokaler. En ny förskola med plats för 120 barn ska byggas i området i Stockalid, den planeras vara klar för inflyttning hösten 2023.

En helt ny skola ingår också i planeringen, den beräknas vara klar för uppstart hösten 2026. Det är ännu inte klart vilka årskurser som skolan ska ta emot, det kommer så småningom bestämmas av politikerna i nämnden för Förskola & Grundskola. Att säkerställa bästa möjliga användning av alla utbildningslokaler i Åsa blir en utgångspunkt för beslutet.

Kungsbacka kommun har forskning om lärande som en mycket tydlig utgångspunkt när vi bygger eller bygger om utbildningslokaler. Det är också viktigt att ha med de som ska vara i verksamheten i planeringen.

När det finns ett beslut om inriktning för en ny skola är så kommer vi som arbetar i förskolor och skolor i Åsa och våra elever att få möjlighet att vara med i processen att skapa en helt ny skola. Det kommer att bli en spännande resa!

Vill du veta mer om vad som händer i skolorna i Åsa kan du kontakta någon av oss i skolledningen.