Hedeskolans skolgård. Några elever balanserar på en rund balansbräda.

Hedeskolan ligger i norra delen av Kungsbacka stad med närhet till såväl stadens aktiviteter som grönområden.

Fakta om skolan

På Hedeskolan går cirka 570 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Hedeskolan består att åtta olika hus där elever från förskoleklass till årskurs 9 får sin undervisning. Vi kan kort och gott säga att skolan bildar ett eget kvarter i området Hede!

På Hedeskolan arbetar vi medvetet och aktivt med att bygga starka och förtroendefulla relationer med eleverna. Med utgångspunkt från såväl forskning som beprövad erfarenhet vet vi att det är framgångsrikt för elevernas kunskapsutveckling.

Vår erfarenhet visar att arbetet med undervisande lärarteam ökar kvaliteten på undervisningen. Genom arbetssättet med team har vi i större utsträckning möjlighet att ta vara på lärarnas styrkor, kompetenser och drivkrafter. Vi har valt att organisera oss på olika sätt i förskoleklass, på lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet.

Genom rätt stöd tidigt vill vi förebygga olika utmaningar och svårigheter som kan uppstå i skolan när eleverna blir äldre.

På Hedeskolan finns ett stort elevengagemang, som visar sig både genom vårt elevråd och olika ämnesöverskridande projekt. Vi jobbar återkommande med bland annat Unga reportrar, Tekniktävlingen och FIRST LEGO League, FLL. Vi har också gemensamma skolövergripande teman där eleverna möts och arbetar tillsammans över olika årskurser.

Exempel på vårt utvecklingsarbete

Tre fokusområden

Vi strävar mot en hög måluppfyllelse där varje elev når sin fulla potential. För att kunna nå dit behöver eleven var trygg och må väl, ha en hög närvaro i skolan samt mötas av pedagoger som varierar och anpassar sin undervisning så att den blir tillgänglig för alla. Genom tre fokusområden håller vi riktningen mot målen:

  • Var den du är och bli den du vill

Det handlar om att varje människa ska vara trygg i att vara den hen är och vara accepterad för detta. Det unika som vi alla är bärare av ska ses som en tillgång på Hedeskolan. Alla ska ha möjlighet att forma sitt liv och bli uppskattad som människa.

  • Fear of missing out

Elever som av någon anledning inte kan delta i undervisningen ska längta tillbaka till skolan och vara nyfiken på vad hen missat. Ingen vill missa det som sker i skolan.

  • Undervisning som öppnar dörrar

Vi är inte nöjda förrän vi gjort allt vi kan för att hitta vägar så att varje elev utvecklas optimalt. Vi måste iscensätta olika träningsarenor för våra elever så att kunskapsinhämtning blir nåbar för alla.

Skolgårdsprojektet

Pedagogiskt genomtänkta utemiljöer är viktiga för inlärning, välmående och daglig rörelse. På Hedeskolan pågår satsningar för att skapa en skolgård som ska stimulera till både rörelse och lärande samt gynna både pojkars och flickors lek. I vårt pågående skolgårdsprojekt vill vi lyfta bort stor del av vår asfalt och skapa miljöer som främjar elevernas allsidiga utveckling. Här måste finnas plats för lek, sport och vilda aktiviteter, men även för samtal, enskildhet, sinnliga upplevelser och stillhet samt möjligheter att utvecklas oberoende av kön.

Vi vill skapa rymliga gröna miljöer för samspel tvärs ålder och kön. Gröna partier på gårdarna som ska fungerar som platser för socialt umgänge, fantasilek och utforskande. Med gott om vegetation i en rymlig och varierad miljö uppstår det en dynamik som gör att leken lätt kan växla mellan det fartfyllda och det lite lugnare. Lek i grön miljö har en tendens att få en öppen och flexibel struktur som underlättar barnens förmåga till självreglering och möjligheter att tillgodose sina egna behov.

Studier av gröna utemiljöer visar hur dessa underlättar samspelet mellan barn på tvärs av ålder, kön och eventuell funktionsnedsättning. Snabba och intensiva förlopp varvas med lugna stunder av utforskande och social samvaro. Studier av barns lek och hälsa visar hur rymliga och varierade utemiljöer med mycket naturmark gynnar denna typ lek.

Vi vill genom projektet skapa en skolgård där naturen bjuder in till aktivitet och jämställdhet!

Vår fritidsverksamhet

På Hedeskolan har vi fem fritidsavdelningar. Verksamheten på våra fritidsavdelningar utgår från målen i läroplanen. Ett exempel är fokus på normer och värden och demokratibegreppet, bland annat utifrån frågan om hur vi kan öka elevdelaktighet och medskapande.

Börja skolan hos oss

När du börjar i förskoleklass hos oss på Hedeskolan möts du av en trygg inskolning och pedagogerna har haft en överlämning från förskolan.

Funderar du på att börja hos oss? Vad roligt! Kontakta rektor så bokar vi in ett skolbesök. Vi värdesätter det goda bemötandet och vi vill lära känna dig. Dina behov och intressen är viktiga för oss.

Hedeskolans bibliotek

På Hedeskolan finns ett fantastiskt bibliotek med möjlighet att låna böcker och få hjälp med källkritik med mera. Vi har regelbundna författabesök och vår bibliotekarie gör veckovisa klassbesök i de lägre årskurserna och initierar spännande läsutmaningar. Kunskap är makt!

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 9 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Hedeskolan med andra skolor (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Ny organisering av Hedeskolan från höstterminen 2023

Norra delarna av Kungsbacka stad växer och det tycker vi är roligt. För att framöver för att kunna erbjuda områdets barn och elever plats i förskolor och skolor bygger kommunen en ny skola, Skårbyskolan. Skolan ska vara klar vid höstterminens start 2023. När den är klar kommer den att ta emot elever i årskurs 4-9. Elever i årskurs 7–9 från Älvsåker- och Hedeområdet kommer då att få sin högstadietid på Skårbyskolan. Det innebär att elever som idag tillhör Hedeskolan ska fortsätta sin skolgång på Skårbyskolan när det blir dags att börja årskurs 7. Hedeskolan blir då en skola för elever från förskoleklass till årskurs 6.

Mer utrymme på befintliga skolor

Under de senaste åren har det varit trångt på skolorna i norra delen av Kungsbacka stad. För att lösa det har vi behövt ha tillfälliga lokaler. Starten av Skårbyskolan och begränsningen av årskurser på de befintliga skolorna i området kommer ge mer plats för eleverna såväl inomhus som i utemiljöerna.

Varje skola förbereder förändringen genom att bland annat göra risk- och konsekvensanalys. Den innebär att diskutera risker och eventuella problem och planera för vad man behöver göra för att de inte ska uppstå. Skolan informerar berörda vårdnadshavare och elever om vad som händer.

Besöksadress

Gamla Göteborgsvägen 65, Kungsbacka