Kullaviksskolans röda entré. Framför entrén syn flera elever gå från skolan. I bakgrunden skymtar ett fotbollsmål.

Kullaviksskolan ligger centralt i Kullavik. Vi har närhet både till havet, skog och gröna ängar.

Fakta om skolan

Kullaviksskolan är en skola med elever från förskoleklass till årskurs 9. Här går cirka 700 elever och på skolan arbetar cirka 80 pedagoger och annan personal.

Kullaviksskolan är indelad av tre enheter; förskoleklass till årskurs 3 samt årskurs 4-9A och 4-9B. Skolledningen består av tre rektorer och en enhetschef som arbetar i Kullavik, Malevik och Särö. Vi har en personalstyrka med hög kompetens och i vår organisation arbetar även tre lektorer.

Skolans lokaler är fördelade på 7 olika byggnader, dessutom är gamla Kullaviksskolan, som ligger vid infarten till samhället, en del av skolan. Vi har alla specialsalar som behövs, till exempel hemkunskapssal, trä- och textilsal, bildsal och NO-salar. Vi har en stor idrottshall och en konstgräsplan och på skolgården har vi många möjligheter för lek och utomhusaktiviteter.

Kullaviksskolan har också ett stort växthus som är mycket uppskattat av våra elever. På våren odlar eleverna grönsaker och blommor till vår stora årliga vårmarknad.

För oss är det viktigt att elever och föräldrar ska få vara med och påverka utvecklingen på vår skola. Genom dialog och samverkan på olika nivåer skapar vi förutsättningar för detta. Skolans elever kan påverka på klassrådet, elevrådet, miljöråd och i skolvardagen. Föräldrar kan påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta på föräldramöten eller samråd. Att svara på vår föräldra- och elevenkät är också ett sätt att vara med och påverka.

Utvecklingssamtalen med elev, vårdnadshavare och lärare innebär möjlighet till inflytande och påverkan på det egna lärandet.

Vår fritidsverksamhet

För de elever som behöver omsorg före och efter skolan finns fritidshem samt fritidsklubb för de lite äldre. Fritids är i samma lokaler som skolan vilket underlättar för elever och föräldrar.

Vi vill skapa lust och nyfikenhet hos barnen så de får möjlighet att prova på olika aktiviteter såväl inne som ute. Fritiden ska vara barnens egen tid i samspel med andra barn och pedagoger. I detta samspel blir en av de viktigaste uppgifterna att fånga upp barnens intresse och idéer och utifrån det hjälpa och utmana dem i deras kreativitet och lärande.

Fritidshemmen startar sitt läsår i augusti och under de första veckorna har vi inskolning för våra nya elever. Det är viktigt för oss att lägga grunden till en trygg start och att barnen känner sig välkomna och trygga i vår verksamhet. Därför arbeta vi under de första veckorna med att lära känna varandra och vår grupp.

Börja skolan hos oss

I förskoleklassen ingår lek och skapande som väsentliga delar i det aktiva lärandet. Syftet med förskoleklassen är att skapa en brygga mellan förskola och skola. Det är kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik som ger förskoleklassen dess identitet.

Varje år har vi öppet hus för de vårdnadshavare som sökt plats för sitt barn hos oss. Vid öppet hus får du som är vårdnadshavare praktisk information och möjlighet att träffa några av pedagogerna.

Du som flyttar in och är intresserad av att börja hos oss är alltid välkommen att kontakta oss för att få information.

Kullaviksskolans bibliotek

I anslutning till Kullaviksskolan ligger Kullaviks bibliotek. Biblioteket är ett folkbibliotek och har separata öppettider. Kullaviksskolan har tillgång till biblioteket ett par förmiddagar i veckan, samt under bibliotekets ordinarie öppettider.

Biblioteket och deras bibliotekarier hjälper bland annat till med:

  • lästips och inspiration för elever och personal
  • plocka fram böcker till klasser i olika läsnivåer och genrer eller faktaböcker på ett tema
  • introduktion i informationssökning i biblioteket och på internet
  • hjälpmedel för elever med lässvårigheter
  • att vara samarbetspartner i olika projekt, läsning eller i olika ämnen.

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Kullaviksskolan med andra skolor (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Kyviksvägen 1, Kullavik