Val av skola och anvisad plats

Lärare ler mot en elev och håller i elevens händer.

Här finns information om att välja skola och hur du gör om du är nyinflyttad eller vill byta skola under läsåret.

I Kungsbacka finns kommunala skolor som kommunen ansvarar för och fristående skolor. Det finns skolor i olika geografiska områden så att vi så långt det är möjligt ska kunna erbjuda en skolplats nära hemmet.

Elever som ska välja skola

På hösten inför kommande läsår får du möjlighet att ta ställning om du vill att ditt barn ska gå på den skola där vi reserverat en plats eller om du vill göra ett val till en annan kommunal skola, en fristående skola eller en skola i annan kommun. När det är dags att välja skola får du en inbjudan från oss via e-post eller brev.

Du gör val av skola när ditt barn

  • ska börja förskoleklass
  • går på en F-5 skola och ska börja årskurs 6
  • går på en F-6 skola och ska börja årskurs 7
  • går på Gullregnsskolan och ska börja årskurs 4

Elever som går på en F-9 skola behöver inte välja skola när eleven till exempel ska börja årskurs 4 eller 7.

Behöver du plats på fritidshem anger du det i samband med val av skola.

Välj och godkänn den reserverade platsen

Alla som ska välja förskoleklass har en reserverad plats på en skola som är knuten till elevens folkbokföringsadress, det vill säga nära hemmet. Elev som går på en skola som inte erbjuder nästa årskurs har en reserverad plats på en skola nära befintlig skola.

Om den plats vi reserverat stämmer överens med den skola du vill välja för ditt barn så väljer du alternativet "Tacka ja" i e-tjänsten. Vill du välja annan skola använder du alternativet "Söka annan skola" där behöver du ange tre alternativ.

När du gör din ansökan för val av skola är det viktigt att den andra vårdnadshavaren loggar in för att bekräfta och godkänna valet. För att vi ska kunna behandla ansökan måste bekräftelsen registreras innan ansökningsperioden är slut. Om du använder en blankett ska båda barnets vårdnadshavare skriva under.

Om vårdnadshavarna inte är överens om vilken skola barnet ska gå på eller om du inte gör ett aktivt val kommer barnet få plats på den skola där vi har reserverat en plats.

Storleken på skolan och hur många elever som bor i området kan innebära att vi kan behöva göra ändringar i var vi reserverar en plats till eleven.

Välja fristående skola

Fristående skolor, det vill säga de skolor som inte styrs av kommunen har en egen antagning och köhantering.

Du som har ansökt till en fristående skola ska i din ansökan till oss ange både den fristående skolan och den kommunal skola som du vill gå på om du inte får plats på den fristående skolan.

Datum inför läsåret 2023-2024

Val av skola genomförs 3-24 oktober och det är under denna period som du kan använda vår e-tjänst.

Du får besked om var barnet har fått plats i januari.

Besök skolan vid en informationsträff

Inför ditt val av skola finns möjlighet att gå på informationsträffar på skolorna. De genomförs i september-oktober. Vi annonserar datumen här på kungsbacka.se

Välja profilklass

Några av våra skolor har så kallade profilklasser eller inriktningar. När du ansöker till dessa behöver du:

  • Komplettera din ansökan med en blankett från den aktuella skolan. De skolor som har profilklasser har tydlig information om hur det fungerar.
  • Ange den skola som du vill att barnet ska gå på om hen inte kommer in i den valda profilklassen.
  • Om du går på en F-9 skola och vill byta till en profilklass använder du den aktuella skolans blankett.

Så beslutar vi om plats

Om du väljer en annan skola så har vi urvalsprinciper som vi använder för att prioritera och besluta om vi kan bevilja dig en plats där. Urvalsprinciperna är:

  1. Elev som har särskilda skäl. Det kan till exempel vara en utredning om behov av särskilt stöd eller ärende om kränkande behandling. Du behöver komplettera ansökan med en skriftlig beskrivning av skälen och skicka den till: Förskola & Grundskola, Syrengatan 1, 434 43 Kungsbacka. Vi behöver beskrivning av särskilda skäl innan Val av skola-perioden för kommande läsår stängs.
  2. Eleven placeras enligt önskemål om plats finns på skolan.
  3. När det är fler sökande än lediga platser lottar vi ut platserna.

Att det finns syskon på skolan är inget skäl till att få förtur.

Byta skola

Om du inte är nöjd med den skolplacering som du fick för ditt barn vid val av skola kan du ansöka om att få byta skola. Båda vårdnadshavarna måste godkänna ansökan om byte. Om vårdnadshavarna inte är överens får barnet stanna kvar på den skolan som hen redan är placerade på.

Ansökan om att få byta skola kan göras under hela läsåret.

Nyinflyttad

Via vår tjänst "Välja eller byta av grundskola och fritidshem" kan även du som ska flytta till Kungsbacka söka skolplats.

Val av skola kan påverka skolskjutsen

Elev som valt annan skola än den som är reserverad är inte garanterade skolskjuts till och från skolan. Det är därför viktigt att du som är beroende av skolskjuts tar reda på hur val av skola påverkar möjligheten.

Skolskjuts för dig i grundskolan