Förändringar i skolskjutsen vid läsårsstart 2022-2023

Denna sida beskriver kort bakgrund och förändringar i skolskjutsen och vårt arbete för att rätta till i de områden där det blivit fel.

Inför läsåret 2022-2023 har Förskola & Grundskola tillsammans med Hallandstrafiken sett över planeringen av kommunens skolskjuts för grundskoleelever. Det har inneburit förändringar i skolskjutsen för elever i olika delar av kommunen, bland annat genom att

  • En del av de särskilda skolbussarna 1-26 har omfördelats och fått ändrad linjesträckning.
  • Elever i vissa områden har istället för skolbuss fått terminskort och anvisning att åka med linjetrafik. I andra områden har eleverna fått en skolbuss istället för linjetrafik.

Arbete för att rätta felaktigheter

Vid skolstarten har det visade det sig att det fanns delar i den nya planeringen som blivit fel eller inte fungerar fullt ut om eleverna ska få den skolskjuts de har rätt till enligt kommunens uppdrag och regler. Arbete genomfördes för att rätta till felaktigheter.

Orsaker till att skolskjutsen inte fungerade som det var tänkt handlade till exempel om att vägar till hållplatser för linjetrafik behöver vara tillräckligt trafiksäkra eller att planeringen gjorts utifrån felaktigt schemaunderlag.

I takt med att nödvändiga förändringar blivit klara har nya tidtabeller lagts ut på hemsidan.

Om bussar mot centrum

Hallandstrafiken och Förskola & Grundskola ansvarar för att planera skolskjuts för grundskolelever på anvisad kommunal grundskola. Hallandstrafiken och Västtrafik ansvarar för att planera kollektivtrafik för övriga resenärer, till exempel arbetspendling och resor till gymnasieskolor. I de bägge uppdragen som Hallandstrafiken arbetar utifrån är ambitionen att ta tillvara på samhällets resurser på bästa sätt och skapa synergieffekter som gynnar alla.

I arbetet med att planera skolskjutsen ville Hallandstrafiken att vissa skolbusslinjer skulle fortsätta trafikera mot centrum vid terminens början för att utifrån det senare kunna bedöma om de behövdes. Det har varit en brist i kommunikationen om detta eftersom de inte var synliga i tidtabellen. Nu finns en tidtabell som beskriver dessa förstärkningsturer. Hallandstrafiken fortsätter se över denna trafik och har meddelat att fortsatta anpassningar kan komma men det görs i så fall efter säkerställt resandebehov.

Tidtabeller för skolbussar

Mer information om skolskjuts

Vårdnadshavare får inför varje läsår ansöka om skolskjuts och därefter beslutar kommunen om rätt till skolskjuts utifrån våra regler. Beslutet innebär också en anvisning till om eleven ska åka med någon av våra särskilda skolbussar, Västtrafiks linjetrafik eller skolskjuts med taxi.

Skolskjuts grundskola