Skolskjuts grundskola

Du som är vårdnadshavare behöver ansöka om skolskjuts för ditt barn på våren inför varje nytt läsår.

Ditt barn kan få skolskjuts till skolan som kommunen har reserverat en plats på. För att få skolskjuts behöver något av kraven vara uppfyllda. Kraven för skolskjuts bestäms av skollagen tillsammans med Kungsbacka kommuns regler om avstånd mellan skola och hem.

Skäl för skolskjuts

Enligt skollagen finns det fyra olika skäl som kan ge rätt skolskjuts:

  • Färdvägens längd, avstånd mellan hem och skolan
  • Trafikförhållanden
  • Funktionsnedsättning
  • Annan särskild omständighet

Avstånd för att få skolskjuts

När vi bedömer hur långt det är för eleven till skolan tittar vi på om hen kan ta sig mellan hemmet och skolan via lokala gator eller gång- och cykelvägar som bedömts vara trafiksäkra.

  • 2 kilometer för förskoleklass - årskurs 3, beräknas utifrån att de inte ska cykla eller gå efter allmän väg.
  • 3 kilometer för årskurserna 4-5
  • 4 kilometer för årskurserna 6-9

Skolskjuts kan innebära att eleven åker med skolbuss eller får ett färdbevis för att kunna åka med vanlig linjetrafik, Västtrafik. Ibland kan elev ha rätt få skolskjuts med taxi.

Eleven har inte rätt till skolskjuts till eller från skolbarnomsorg (fritidshem).

Annan skola eller växelvis boende

Elev som har valt en annan skola än den där kommunen har reserverat plats, har rätt till skolskjuts om hen uppfyller något av kraven. I dessa fall gäller eleven får ett terminskort för att åka med Västtrafiks linjetrafik. Elev som valt en skola i en annan kommun får terminskort till Kungsbackas kommungräns.

När elev kan anses ha två bostadsadresser på grund av växelvis boende kan hen få skolskjuts med skolbuss eller med linjetrafikkort om avståndskravet för skolskjuts från någon av adresserna inom Kungsbacka kommun är uppfyllt.

Ansök om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts i god tid inför varje läsår. Ansökan gör du via vår e-tjänst. För elever och vårdnadshavare med skyddad identitet eller om bank-id saknas finns en blankett att använda.

Du behöver göra en ny ansökan för ditt barn inför varje läsår, bland annat eftersom nya avståndsreglerna ändras när eleven blir äldre. Förutsättningarna när det gäller trafiksäkerhet kan också ha blivit förändrade, till exempel genom nya gång- och cykelvägar.

Gör din ansökan i god tid

Det är viktigt att du som ansöker inför kommande läsår lämnar in ansökan så snart vi har öppnat e-tjänsten. Detta för att vi ska kunna garantera att beslut om skolskjuts blir klart innan skolan börjar.

Ansökningsperiod för skolskjuts läsåret 2022-2023

  • 15 mars-17 april

Utdelning av kort

Har du ansökt om skolskjuts på våren inom ramen för de datum som gäller, får du besked innan terminsstart. Du kan se beslutet när du loggar in i e-tjänsten.

I beslutet står om du får skolskjuts med skolbuss, linjetrafik eller personbil (taxi). Skolan delar ut det busskort du ska ha när höstterminen börjar. Elev som går i skola i annan kommun och som har fått rätt till ett busskort får det hemskickat.

Kort från föregående termin gäller till den 15 september.