Artikeln publicerades 2 oktober 2023

Kungsbacka kommun har fortsatt god ekonomi

Barn åker skatebord i en park

Kungsbacka kommun kommer att göra ett resultat på 230 miljoner kronor. Det visar uppföljningen av kommunens ekonomi efter augusti. Resultatet använder vi för att delfinansiera investeringar.

Kungsbacka kommun räknar med att få ett positivt resultat på 230 miljoner kronor för hela året, vilket kan jämföras med budgeten på 132 miljoner kronor. Det positiva resultatet kommer kommunen att använda för att delfinansiera investeringar och gör att vi kan ta mindre lån.
Det positiva resultatet beror bland annat på att skatteintäkterna kommer vara större än vad man trodde när kommunfullmäktige antog budgeten i juni 2022. De ökade skatteintäkterna beror på att arbetsmarknaden fortfarande är relativt stark trots lågkonjunktur. Resultatet beror också på intäkter från försäljning av mark och att vi fått ersättningar vid utbyggnad av gator och vägar. Försäljning av mark budgeterar vi inte eftersom det är osäkert när i tiden de intäkterna kommer.

Kungsbacka kommun har en fortsatt god ekonomi och är rustade inför framtiden men Sverige har ett ansträngt ekonomiskt läge och självklart påverkar inflationen och lågkonjunkturen oss också, säger Christina Hermansson, ekonomichef i Kungsbacka kommun.

Inflation och lågkonjunktur

Det positiva resultatet på 230 miljoner kronor är 500 miljoner kronor lägre än förra årets resultat. Inflationen ger ökade kostnader i kommunens verksamheter och ränteläget ger ökade finansiella kostnader på låneskulden. Lågkonjunkturen påverkar också fastighetsmarknaden och byggbranschen, vilket sannolikt kommer innebära lägre intäkter från exploatering. Något som också påverkas i hög grad av inflationen är kostnaderna för pensionerna som kommer öka kraftigt med cirka 250 miljoner kronor mer jämfört med 2022. Nämnderna gör tillsammans ett mindre underskott som bland annat beror på prisutvecklingen och särskilda satsningar.

Fortsätter investera

Under 2023 räknar Kungsbacka kommun med att göra investeringar för cirka 1,1 miljarder kronor. Det handlar bland annat om att förnya vårt vatten- och avloppsledningsnät, Ölmanäs reningsverk och Skårbyskolan.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, bedömer att många kommuner har ett ansträngt läge framför sig och att kompetensförsörjningen är en särskilt stor utmaning. Det gäller även vår kommun. Det är en utmaning att bevara välfärden när fler blir äldre, kostnaderna ökar och det är brist på kompetens. Därför har kommunfullmäktige i år gett nämnderna och kommunstyrelsen i uppdrag att öka tempot i att bygga kultur och förmåga till innovation och digitalisering.

För att vi ska ha en ekonomi i balans behöver vi fortsätta arbetet med att på olika sätt effektivisera verksamheterna. Kostnaderna ökar med cirka elva procent men intäkterna ökar bara med fyra procent. Dessutom kommer det inte finnas tillräckligt med personer i arbetsför ålder. Därför behöver vi som kommun hitta andra sätt att lösa kommunens uppdrag på än vad vi hittills har gjort. Det ska vi göra tillsammans med invånare, företag och föreningar, säger Lisa Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka kommun.

Kommunfullmäktige kommer att besluta om rapporten den 7 november.