Artikeln publicerades 30 oktober 2023

Strålande betyg från äldre i Kungsbacka för äldreomsorgen 2023

Varje år genomför Socialstyrelsen en nationell undersökning om äldres upplevelser av äldreomsorgen i landets kommuner. För Kungsbacka kommun är resultaten från 2023 mycket positiva, särskilt inom områdena bemötande, trygghet och förtroende.

Över 95 procent av de äldre i Kungsbacka anser att de får ett bra bemötande från personalen, både inom hemtjänst och på vård- och omsorgsboende. 91 procent är nöjda med hemtjänsten som helhet. Både kommunala och privata aktörer inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden visar goda resultat, vilket stärker förtroendet för äldreomsorgen i kommunen.

– Vi är lika bra eller bättre än riket på samtliga punkter när det gäller hemtjänsten vilket är helt fantastiskt. Liknande positiva resultat för vård- och omsorgsboende. Vi är medvetna om att det kan vara svårt att komma i kontakt med sjuksköterska och det bekräftas i undersökningen. Nämnden har därför tagit beslut om att minska sjuksköterskans administrativa tid för att få mer patientnära tid, säger Hravn Forsne, ordförande i nämnden för Vård & Omsorg.

Bemötande

98 procent av omsorgstagarna inom hemtjänsten och 95 procent på boenden upplever alltid eller oftast ett bra bemötande från personalen.

Förtroende

95 procent känner förtroende för personalen inom hemtjänsten, medan 82 procent gör det på boenden.

Trygghet

88 procent känner sig mycket eller ganska trygga med stöd från hemtjänsten, med ett liknande resultat på boenden där resultatet är 86 procent.

Förbättringsområden

Förbättringsområden inom hemtjänsten är: möjligheten att påverka tider, klagomålshantering och information vid förändringar. 56 procent svarade att de alltid eller oftast upplever att de kan påverka vilka tider som de får hjälp på, 62 procent vet vart man ska vända sig för att lämna synpunkter eller klagomål. 68 procent svarar att de brukar få information av personalen när det är tillfälliga förändringar.

På boenden finns områden med förbättringspotential inom: klagomålshantering, information vid förändringar samt möjligheterna att vara utomhus. 47 procent svarade att de vet vart de ska vända sig för att lämna synpunkter eller klagomål. 43 procent svarar att personalen alltid eller oftast brukar meddela i förväg om tillfälliga förändringar. 55 procent svarade att möjligheterna att komma utomhus är mycket eller ganska bra.

– Vi har pågående arbeten på förvaltningen som syftar till att stärka våra utvecklingsområden och som skapar förutsättningar för att behålla de goda resultaten. Vi ser att de insatser vi har gjort och fortsatt gör ger resultat. Jag är otroligt stolt över förvaltningens alla medarbetare som gör den stora skillnaden för våra omsorgstagare varje dag, säger Arian Faily, förvaltningschef Vård & Omsorg
Med dessa positiva resultat och en tydlig inblick i områden för förbättring, strävar Kungsbacka kommun att fortsätta utveckla äldreomsorgen.

– Vi ser också stora förbättringar på flera områden hos de externa aktörerna som bland annat kommer av att vi har infört en bättre kontroll. I det stora, ett riktigt bra resultat som vi alla ska vara stolta över, säger Hravn Forsne.

Fakta

Undersökningen ”vad tycker de äldre om äldreomsorgen” vänder sig till personer som är 65 år eller äldre och som bor hemma med stöd av hemtjänst eller på ett vård- och omsorgsboende. Undersökningen genomfördes under våren 2023 och syftar till att kartlägga de äldres uppfattning om sin äldreomsorg. Resultaten används för jämförelser och som underlag för utveckling och förbättring av omsorgen om de äldre. I Kungsbacka svarade 51 procent av de som har hemtjänst och 47 procent av omsorgstagare på ett vård- och omsorgsboende.