Artikeln publicerades 28 november 2023

Utveckling av Åsa centrum

Illustrationsplan som visar området med bostäder och verksamheter till vänster, och yta för boendeparkering längst till höger, nära Åsa Idrottsplats. Bild: Kungsbacka kommun

Åsa centrum är första etappen i utvecklingen av Åsas centrala delar. Nu kan du tycka till om planerna som föreslår nya byggnader för verksamheter och ett tillskott av bostäder som förstärker Åsas centrum.

Förslaget innebär en utveckling av det som redan finns i centrum idag men också att det ska utökas i form av nya bostäder och fler parkeringar. Utvecklingen av centrum är en del av att bygga ihop stråket mellan stationen, centrum och stranden enligt den fördjupade översiktsplanen för Åsa.

Johanna Vinterhav är planarkitekt och arbetar med detaljplanen för Åsa centrum. Nu när samrådet startar ser hon fram emot att ta del av synpunkter om utvecklingen, positiva som negativa.

–Vi vet att det finns många som ser fram emot den här utvecklingen av Åsa centrum samtidigt som vi är medvetna om att andra inte är lika positiva till den. Och det är helt ok att tycka olika. Vi är måna om att få in synpunkter från många oavsett vilken karaktär synpunkten har, säger Johanna Vinterhav.

Detta planeras

Detaljplanen täcker restaurangstråket längs med Varbergsvägen och på motsatta sida från restaurangerna. Förslaget innebär restauranger längs gatuplan med lägenheter ovanpå. Det finns plats för 140 nya bostäder i området samt nya parkeringar som ska tillgodose behovet från de nya bostäderna.

–Utvecklingen innebär att det blir fler boendealternativ i Åsa. Det blir möjlighet för fler att bo i Åsa men också fler möjligheter för den som vill bo kvar i Åsa men som behöver något mindre och mer centralt, säger Johanna Vinterhav.

Den föreslagna bebyggelsen får en annan karaktär än befintlig bebyggelse i Åsa. Detaljplanen ger möjligheten att uppföra byggnader som är som högst fyra våningar höga med en vindsvåning som går att inreda till bostäder högst upp. Närmast befintlig bebyggelse är våningsantalet som lägst, där tillåts två våningar med inredd vind. Riktlinjer för byggnadernas höjder finns i det planprogram som togs fram för Åsa centrum år 2015.

–I arbetet med att ta fram detaljplanen har vi lagt stor vikt vid att byggnaderna längs restaurangstråket inte ska upplevas som en barriär mot havet, utan att det ska gå att ta sig igenom planområdet via passager på minst två ställen, säger Johanna Vinterhav.

Bilden illustrerar de byggnadsvolymer som möjliggörs med detaljplaneförslaget. Perspektiv från sydöst.

Bilden illustrerar de byggnadsvolymer som möjliggörs med detaljplaneförslaget. Perspektiv från sydöst. Bild: Kungsbacka kommun

Hur påverkas dagvattnet?

Planförslaget innebär endast en marginell ökning av dagvattenflödet eftersom planområdet redan är hårdgjort idag. För att inte belasta dagvattenledningen mot Vita sand mer än nödvändigt ska regnvatten enligt förslaget fördröjas i ett underjordiskt rörmagasin innan det ansluter till det kommunala dagvattennätet.

–I det här området finns det redan asfalterade vägar och byggnation och därför blir inte skillnaden så stor när det gäller dagvattenflöden. Men vi eftersträvar alltid en förbättring vid nyexploatering och inom det här planområdet byggs därför en fördröjningsanläggning, säger Frida Moberg, projektledare på förvaltningen för Teknik.

En av tre utvecklingsorter

Åsa centrum är en av de utpekade orterna i Kungsbacka som ska växa mest enligt kommunens översiktsplan. De andra två orterna är Kungsbacka stad och Anneberg. Här finns bra underlag för kollektivtrafik eftersom alla har pendelstationer.

Tyck till om planerna

Fram till 8 januari 2024 kan den som vill vara med och tycka till om planerna för Åsa centrum. Läs mer om planförslaget, informationsmöte och hur man lämnar synpunkter på vår webbsida.