Artikeln publicerades 1 december 2023

Samarbete för att minska övergödning i vattendrag

Här träffas Hushållningssällskapet, lantbrukare och kommunen för att diskutera vad man kan göra för att minska näringsläckaget från jordbruksmarken till våra vattendrag.

Vattendrag som går genom åkerlandskap kan lätt påverkas av övergödning. Men det finns metoder att minska övergödningen. Hushållningssällskapet, lantbrukare och kommunen träffas för att samarbeta kring frågan.

LEVA-projektet (lokalt engagemang för vatten) har i syfte att hitta arbetssätt och åtgärder för att minska övergödning av vattendrag. Projektet är finansierat med LOVA-medel (Lokala vattenvårdsprojekt), med Kungsbacka kommun som medfinansiär och det drivs av Hushållningssällskapet Halland. Som en del av projektet kan Hushållningssällskapet komma ut och göra platsbesök där man diskuterar och tittar på lösningar tillsammans.

Lokal träff vid Lundaån

Hushållningssällskapet höll nyligen en träff tillsammans med lantbrukare och Kungsbacka kommun genom LEVA-projektet för att diskutera hur vi gemensamt kan minska övergödning längs Lundaån. Åtgärdssamordnare Harald Lagerstedt höll i träffen och pratade bland annat om hur vi kan påverka hur snabbt vatten rinner bort från marken.

Vi behöver hitta marker i landskapet där vattnet kan ta plats för naturlig filtrering, både för rening och för att minska risken för översvämning nedströms. Men där vi odlar måste vattnet dräneras bort för grödan kan inte stå i vatten för länge, säger Harald Lagerstedt.

Träffen var mycket lyckad och redan vid det inledande samtalet kom många gemensamma resonemang och förslag på lösningar fram. Just betydelsen av att gemensamt diskutera kring platser och möjliga lösningar var något som lyftes extra av Harald Lagerstedt.

–När vi brukar jorden släpper den näring vilket leder till övergödning i våra vattendrag. Här är vi flera som kan göra skillnad. Vi måste hjälpas åt i det arbetet. Att träffas på det här sättet är nyttigt för oss alla som jobbar inom området, säger Harald Lagerstedt.

Bilden visar ett gott exempel på en kantzon med gräs som bidrar till ett avstånd mellan åker och vattendrag.

Ett gott exempel på en kantzon med gräs som bidrar till ett avstånd mellan åker och vattendrag.

Exempel på åtgärder

För att minska övergödning i vattendrag kan man göra följande:

  • Gödsla när växterna är som mest benägna att ta vara på näringen
  • Använda kantzoner med gräs som avstånd mellan åkerjord och vattendrag. Gräsrötterna tar hand om och silar vattnet. Är marken plöjd ända intill vattendraget, riskerar jorden rinna ner i vattendraget, vilket inte är bra.
  • Ha is i magen och inte plöj för tidigt på hösten. Vänta till det är kallare.
  • Använda grödor som arbetar bra med jorden vilket är bra för vattnet
  • Betande djur på våtmarker bidrar till extra stor effekt

Kostnadsfri rådgivning

Du som fastighetsägare kan få hjälp med kostnadsfri rådgivning med fokus på minskad övergödning och anpassade åtgärder genom LEVA-projektets åtgärdssamordnare på Hushållningssällskapet. Åtgärdssamordnaren ger gårdsspecifika åtgärdsförslag anpassad till den enskilda verksamheten för att behålla näringen i jorden och bidra till förbättrad vattenhantering. Vid behov anlitas experter för utredningar och utformning av vattenvårdsåtgärder.

Bild på Harald Lagerstedt som är åtgärdssamordnare

Harald Lagerstedt, åtgärdssamordnare från Hushållningssällskapet höll i träffen vid Lundaån.

Kontakta gärna

Harald Lagerstedt
Åtgärdssamordnare vid Hushållningssällskapet Halland
070-540 52 95
harald.lagerstedt@hushallningssallskapet.se,