Naturvårdsprojekt

Kungsbacka kommun samarbetar med andra aktörer så som föreningar eller privatpersoner i olika naturvårdsprojekt. Via kommunen kan du söka bidrag för ett natur- eller vattenvårdsprojekt.

LONA-bidrag

LONA står för lokala naturvårdssatsningen. Det är ett bidrag du kan söka hos Naturvårdsverket via kommunen för att delfinansiera olika projekt kopplat till naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Vid ansökan om våtmarksprojekt inom LONA kan bidrag beviljas med upp till 90 procent medan bidrag inom pollinering och övriga projekt kan vara bidragsberättigade upp till 50 procent. Alla kan registrera ett LONA-projekt, men det är kommunen som ansöker om bidrag hos Naturvårdsverket. Därför måste idéerna vara förankrade hos vår kommunekolog. Du når kommunekologen via kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.

Sista dagen för kommunen att ansöka för nästa år är 1 december. Länsstyrelsen, som får pengar av Naturvårdsverket, beslutar om vilka som får bidrag.

När du har varit i kontakt med kommunekologen anmäler du ditt projekt på Naturvårdsverkets Lona-sida Länk till annan webbplats..

Exempel på genomförda LONA-projekt i Kungsbacka

Projekt i Rolfsån

Kungsbacka kommun samarbetar med tre kommuner och länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland för att skapa fria vandringsvägar för lax, öring och ål i Rolfsån. Rolfsålaxen är unik och Fiskeriverket har klassat den som särskilt skyddsvärd.

Tidigare har de havsvandrande fiskarna bara kunnat ta sig från havet upp genom Rolfsån och Stensjön till Ålgårda kraftverk. Tack vare de två fiskvägar som har byggts vid Ålgårda kraftverk kan nu fiskarna ta sig förbi kraftverket.

Fiskräknare Ålgårda (Fiskdata) Länk till annan webbplats.

Mer om fiske och jakt i kommunen

Stättared friluftsområde

Genom LONA-bidrag utfördes åtgärder för att stärka Stättareds friluftsområdet och öka tillgängligheten för kommunens invånare samt besökande utifrån. De åtgärder som utfördes var byggnation av tre väderskydd med plats för vardera 15–20 barn. Dessa uppfördes vid tre olika platser vid Stättareds gård. Ett rektangulärt och två sexkantiga väderskydd byggdes vilket underlättar för förskolor och skolor som besöker friluftsområdet.

LOVA-bidrag

LOVA står för lokala vattenvårdsprojekt, framför allt tänkt för att minska övergödningen men även för minskad spridning av miljögifter från fritidsbåtar, restaureringsåtgärder i vattenmiljöer, åtgärdssamordning och omhändertagande av förlorade fiskeredskap. Till skillnad från LONA-bidraget söker du LOVA-bidraget direkt hos länsstyrelsen. Havs- och vattenmyndigheten fördelar ut pengar till länsstyrelserna som prioriterar mellan inkomna ansökningar och betalar ut pengarna. Kommuner, ideella sammanslutningar eller en kombination av dessa kan söka LOVA-bidrag där verksamheten bedrivs utan vinstdrivande syfte.

LEVA-projekt

LEVA står för Lokalt engagemang för vatten. Projektets syfte är att hitta nya arbetssätt och åtgärder för att fånga upp näringsämnen (fosfor och kväve) från jordbruksmark till intilliggande vattendrag. Projektet drivs av Hushållningssällskapet i Halland med kommunen som delfinansiär.

Projektet har pågått i Halland sedan 2019 och från och med 2022 är Kungsbacka kommun med som medverkande i projektet. Projektet bygger på frivilligt deltagande och innebär inga kostnader för den enskilde lantbrukaren förutom nedlagd tid. Projektet kan hjälpa till med finansiering, rådgivning, hjälp med miljötillstånd, projektering och anläggande av våtmarker eller andra åtgärder. Projektet arrangerar också fältvandringar, inspirationsmöten och workshoppar för att sprida kunskap och erfarenheter.

Projektets åtgärdssamordnare på Hushållningssällskapet kan hjälpa till med kostnadsfri rådgivning med fokus på minskad övergödning. Åtgärdssamordnaren ger gårdsspecifika åtgärdsförslag anpassad till den enskilda verksamheten för att behålla näringen i jorden och bidra till förbättrad vattenhantering. Vid behov anlitas experter för utredningar och utformning av vattenvårdsåtgärder.

Minskad övergödning vid Lundaån

Kungsbacka naturvårdsplan

Naturvårdsplanen syftar till att beskriva områden inom kommunen med särskilt höga naturvärden. Naturvårdsplanen fungerar som underlag till kommunens översiktsplan och har ett värde som kunskapsunderlag i hantering av samhällsplaneringsprojekt som exempelvis vid detaljplanarbete eller bygglovsärenden. Naturvårdsplanen innehåller beskrivningar av området och vad som är viktigt för att bibehålla eller stärka naturvärdet. Den kan också betraktas som en utflyktsguide till natursköna områden i Kungsbacka kommun.

Naturvårdsplan Kungsbacka Pdf, 18.4 MB.

Övriga naturvårdsprojekt

Naturvårdsåtgärder i Stättared

Kungsbacka kommun har med stöd från Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) genomfört skötsel av natur- och kulturmiljöer på ett cirka 20 hektar stort område på fastigheten Stättared 1:1 i Veddige.

Syftet med investeringen är att bevara och utveckla biologiska mångfald och kulturmiljövärden. Målet med skötselåtgärderna är att växt och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga populationer samt att skogens kulturmiljövärden och dess sociala värden skyddas.

Vi har genom att avverka gran samt hugga fritt runt stora, gamla och vidkroniga lövträd och tallar gett dessa möjlighet att överleva på lång sikt. Genom att kapa högstubbar och ringbarka några utvalda träd har död och döende ved skapats vilket är viktigt för många arter som är beroende av död ved för sin överlevnad. En upplevelse av naturlighet och variation i struktur såsom grovlek och ålder samt trädslagsblandning har eftersträvats.

På området har även en våtmark anlagts för att skapa en försumpning av skogsmark som också den ger förutsättningar för ett rikt djur- och fågelliv samt att bibehålla en varierad landskapsbild.

Naturvårdsåtgärderna i Stättared finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.