Naturvårdsprojekt

Kungsbacka kommun samarbetar med andra aktörer så som föreningar eller privatpersoner i olika naturvårdsprojekt. Via kommunen kan du söka bidrag för ett natur- eller vattenvårdsprojekt.

LONA-bidrag

LONA står för lokala naturvårdssatsningen. Det är ett bidrag du kan söka hos Naturvårdsverket via kommunen för att delfinansiera olika projekt kopplat till naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Vid ansökan om våtmarksprojekt inom LONA kan bidrag beviljas med upp till 90 procent medan bidrag inom pollinering och övriga projekt kan vara bidragsberättigade upp till 50 procent. Alla kan registrera ett LONA-projekt, men det är kommunen som ansöker om bidrag hos Naturvårdsverket. Därför måste idéerna vara förankrade hos vår kommunekologen. Du når kommunekologen via kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.

Sista dagen för kommunen att ansöka för nästa år är 1 december. Länsstyrelsen, som får pengar av Naturvårdsverket, beslutar om vilka som får bidrag.

När du har varit i kontakt med kommunekologen anmäler du ditt projekt på Naturvårdsverkets Lona-sida Länk till annan webbplats..

Exempel på genomförda LONA-projekt i Kungsbacka

Projekt i Rolfsån

Kungsbacka kommun samarbetar med tre kommuner och länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland för att skapa fria vandringsvägar för lax, öring och ål i Rolfsån. Rolfsålaxen är unik och Fiskeriverket har klassat den som särskilt skyddsvärd.

Tidigare har de havsvandrande fiskarna bara kunnat ta sig från havet upp genom Rolfsån och Stensjön till Ålgårda kraftverk. Tack vare de två fiskvägar som har byggts vid Ålgårda kraftverk kan nu fiskarna ta sig förbi kraftverket.

Fiskräknare Ålgårda (Fiskdata) Länk till annan webbplats.

Mer om fiske och jakt i kommunen

Stättared friluftsområde

Genom LONA-bidrag utfördes åtgärder för att stärka Stättareds friluftsområdet och öka tillgängligheten för kommunens invånare samt besökande utifrån. De åtgärder som utfördes var byggnation av tre väderskydd med plats för vardera 15–20 barn. Dessa uppfördes vid tre olika platser vid Stättareds gård. Ett rektangulärt och två sexkantiga väderskydd byggdes vilket underlättar för förskolor och skolor som besöker friluftsområdet.

LOVA-bidrag

LOVA står för lokala vattenvårdsprojekt, framför allt tänkt för att minska övergödningen men även för minskad spridning av miljögifter från fritidsbåtar, restaureringsåtgärder i vattenmiljöer, åtgärdssamordning och omhändertagande av förlorade fiskeredskap. Till skillnad från LONA-bidraget söker du LOVA-bidraget direkt hos länsstyrelsen. Havs- och vattenmyndigheten fördelar ut pengar till länsstyrelserna som prioriterar mellan inkomna ansökningar och betalar ut pengarna. Kommuner, ideella sammanslutningar eller en kombination av dessa kan söka LOVA-bidrag där verksamheten bedrivs utan vinstdrivande syfte.

Kungsbacka naturvårdsplan

Naturvårdsplanen syftar till att beskriva områden inom kommunen med särskilt höga naturvärden. Naturvårdsplanen fungerar som underlag till kommunens översiktsplan och har ett värde som kunskapsunderlag i hantering av samhällsplaneringsprojekt som exempelvis vid detaljplanarbete eller bygglovsärenden. Naturvårdsplanen innehåller beskrivningar av området och vad som är viktigt för att bibehålla eller stärka naturvärdet. Den kan också betraktas som en utflyktsguide till natursköna områden i Kungsbacka kommun.

Naturvårdsplan Kungsbacka Pdf, 18.4 MB.