Artikeln publicerades 1 februari 2024

Kungsbacka kommun gör en lex Sarah-anmälan

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg anmäler ett allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det handlar om en orosanmälan till socialtjänsten som inte gjordes av familjebehandlare, men som borde gjorts.

Vad har hänt?

När familjebehandlare fick oroväckande information om ett barn i en familj där socialtjänsten utför insatser, borde en orosanmälan gjorts.

Som medarbetare inom socialtjänsten har vi en skyldighet att anmäla oro för barn för att säkerställa deras trygghet. Att inte göra en orosanmälan innebär en brist i rättssäkerhet eftersom socialsekreteraren inte får relevant information för att kunna göra skyddsbedömningar, säger Emelie Sandberg, verksamhetschef Individ & Familjeomsorg.

Vad beror det på?

Individ & Familjeomsorg har gjort en utredning som visar flera orsaker till att det här har inträffat.

Familjebehandlarna arbetar självständigt och upplever att det kan vara svårt att uppmärksamma oro i det vardagliga arbetet i en familj. Både enhetschef och socialsekreterare finns för metodstöd och rådfrågning, men används inte på ett självklart sätt, säger Emelie Sandberg.

Vilka är konsekvenserna för barnet?

Socialsekreteraren blev inte informerad om allvarliga uppgifter och kunde därför inte säkerställa barnets skydd.

Vi ser allvarligt på händelsen och vill därför anmäla det till IVO för att säkerställa att vi har uppfyllt vår utredningsskyldighet och att de åtgärder som genomförts och planerar att genomföras är tillräckliga för att minska risken att något liknande inträffar igen, fortsätter Emelie Sandberg.

Vilka åtgärder har genomförts?

Individ & Familjeomsorg har tagit fram en rutin som förtydligar när och hur en orosanmälan ska göras. Rutinen är tillgänglig och känd för medarbetarna och det pågår ett arbete för att stärka samverkan mellan socialsekreterare och familjebehandlare. Det planeras även trygghetsskapande åtgärder för att medarbetarna ska känna kollegialt stöd och börja nyttja de kanaler som finns för metodstöd och rådgivning.

Fakta Lex Sarah

Lex Sarah ska användas för att säkerställa att enskilda får insatser av god kvalitet och förhindra uppkomsten av missförhållanden eller risk för missförhållanden. Utredningen av en lex Sarah-rapport syftar till att klarlägga vad som har hänt, varför det har hänt och vad som kan göras för att förhindra att något liknande händer igen.

All personal inom all socialtjänst är enligt lex Sarah skyldig att rapportera varje missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande som sker i verksamheten. Alla rapporter som inkommer ska utredas. Allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Med allvarliga missförhållanden avses händelser eller underlåtelser som innebär eller inneburit hot mot eller medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska och psykiska hälsa.