Artikeln publicerades 2 februari 2024

Förändringar inom hemtjänst natt för att möta ökande vårdbehov

För att anpassa hemtjänsten natt, även känd som "nattpatrullen", till det växande behovet av vård och omsorg föreslår Kungsbacka kommun förändringar. I slutet av mars förväntas förvaltningen för Vård & Omsorg fatta beslut att införa fler singelbemannade bilar och samtidigt minska antalet nattarbetande personal.

Allt fler blir äldre och det är en stor utmaning för välfärden. I Kungsbacka kommun räknar vi med att antalet omsorgstagare kommer att stiga från 3000 till 4000 fram till år 2035. Det är en utmaning att vi har fler som behöver vård och omsorg samtidigt som det inte kommer att finnas tillräckligt med personal att anställa. Det innebär att vi som kommun måste hitta nya sätt att arbeta på och vi måste också fördela vår personal på ett klokt sätt.

Förändringen inom hemtjänst natt är inte en nedskärning, utan en nödvändig omfördelning av resurser och personal för att möta hela organisationens framtida behov.

Effektivisering och anpassning för framtiden

En genomlysning av hemtjänsten natt visade på möjligheter att öka effektiviteten, särskilt i planeringen och i hur vi organiserar arbetet. Enligt Isa Urun, verksamhetschef för Vård & Omsorg, innebär det nya förslaget en övergång från främst dubbelbemannade bilar till en ökad användning av singelbilar.

Vi har granskat vårt arbetssätt i jämförelse med andra kommuner och funnit möjligheter att bli mer effektiva utan att kompromissa den tid vi ägnar åt våra omsorgstagare. Inte alla insatser kräver dubbelbemanning, men där det behövs två personer kommer det fortsatt att vara så, förklarar Isa Urun.

Ingen påverkan på omsorgstagarens insatser och fortsatt behov av alla medarbetare

Förändringen innebär en minskning av antalet medarbetare från 58 till cirka 40 inom hemtjänsten natt. De övertaliga resurserna behövs inom hemtjänst eller på vård- och omsorgsboenden och kommer därmed erbjudas placeringar inom nämnda verksamheter.

Jag är medveten om att denna förändring kan skapa oro bland våra medarbetare. Berörda medarbetare är informerade om beslutet och nu kommer vi fortsätta att arbeta nära våra chefer och medarbetare för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Omfördelningen av resurser är nödvändig för att vi ska kunna möta det ökande behovet av vård och omsorg, säger Isa.

Omsorgstagare med insatser under natten kommer inte att påverkas. Den som behöver hjälp av två personer samtidigt kommer fortfarande att få den hjälpen. Förändringen påverkar inte antalet insatser eller den tiden som hemtjänsten är hemma hos en omsorgstagare. Samtidigt genomför vi en satsning för att öka användningen av tillsyn via trygghetskamera. Denna insats syftar till att stärka och komplettera vårdinsatserna, vilket ytterligare förbättrar effektiviteten och skapar en trygg vårdmiljö.

Förslag till beslut

I den nuvarande organisationen arbetar 18 personer per natt fördelade på tio hemtjänstbilar. Det nya förslaget innebär en minskning av antalet personer till 14 och en ökning av antalet bilar till 11. Antalet insatser per bil och natt förblir oförändrat, cirka 23.