Artikeln publicerades 24 april 2024

Kommunens lex Sarah-utredning efter branden i Vallda är klar

Efter den tragiska händelsen i Vallda, där två omsorgstagare miste livet och två medarbetare från hemtjänsten skadades, påbörjades en utredning enligt lex Sarah. Nu har utredningen avslutats, och förvaltningen för Vård & Omsorg har kommit fram till att händelsen inte bedöms som ett missförhållande enligt lex Sara.

Det var natten till den 8 februari i år som två omsorgstagare miste livet och två medarbetare inom hemtjänsten skadades vid en brand när de var i tjänst. Kungsbacka kommun startade en utredning enligt lex Sarah efter händelsen. Utredningen visar att det finns brister som vi behöver åtgärda vad gäller riktlinjer samt hantering och delning av information inom olika delar av kommunens verksamheter och i förhållande till privata utförare, men det bedöms dock inte ha påverkat händelseförloppet.

Ett missförhållande enligt lex Sarah definieras av att något skett som fått konsekvenser för, eller inneburit hot mot, omsorgstagares liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Dessutom ska det inträffade ha orsakats av att verksamheten avsiktligt eller oavsiktligt utfört handlingar som den inte borde ha gjort eller underlåtit att handla på det sätt som den skulle.

Det inträffade är en extrem händelse som fick oerhört tragiska konsekvenser för omsorgstagare, anhöriga och våra medarbetare. Vi har kommit fram till att bristerna inte har påverkat själva händelseförloppet och därför gör vi bedömningen att det inte är ett missförhållande enligt lex Sarah. Trots att de identifierade bristerna inte påverkade händelsen är det bra att de kom upp till ytan så att vi kan förbättra verksamheten, säger Annica Sommar, utvecklingschef på förvaltningen för Vård och Omsorg.