Artikeln publicerades 20 maj 2024

Ekonomin kan bli bättre än väntat

Stadshuset i vårgrönska

Årets första uppföljning av Kungsbacka kommuns ekonomi visar att nämndernas verksamheter tillsammans har budget i balans. När vi gjorde budget var det ett mycket tufft ekonomiskt läge men nu ser resultatet ut att bli bättre än väntat. Samtidigt fortsätter vi att investera och låneskulden ökar.

Apriluppföljningen är Kungsbacka kommuns första kommuntotala uppföljning och prognos för året. Prognosen för 2024 är att kommunen kommer att redovisa ett resultat på knappt 149 miljoner kronor, vilket är 135 miljoner kronor högre än budget.

Tidig prognos

Prognosen visar att skatteintäkterna är något lägre än väntat men att vi får mer statsbidrag. Pensionskostnaderna har ökat kraftigt de senaste åren framför allt på grund av inflationen. De kommer bli ännu högre i år än vi har beräknat, för att sedan minska till nästa år. Samtidigt ser vi att en del investeringar skjuts på framtiden på grund av pausade eller försenade byggprojekt och det gör att vi har pengar över som var tänkt för hyror och avskrivningar. Kommunen kommer också att ha engångskostnader för medfinansiering av statlig infrastruktur, i form av gång- och cykelvägar.
Resultatet från exploatering där markförsäljning ingår blir visserligen lägre än väntat, men detta budgeterar vi inte för eftersom det är osäkert när i tiden de intäkterna kommer och därmed får det en positiv effekt på resultatet.

Kommunen räknar med att investera för knappt en miljard kronor under året, vilket är något mer än jämfört med förra året men drygt 400 miljoner lägre än budget. För att finansiera investeringarna kommer kommunen behöva låna ytterligare 100 miljoner kronor, vilket skulle innebära att kommunens låneskuld ökar till 1,3 miljarder kronor och att räntekostnaderna stiger.

Uppföljningen visar att ekonomin är bättre än väntat jämfört med när fullmäktige beslutade om budgeten förra året, men prognosen är osäker eftersom det är så tidigt på året. Vi är fortfarande i en lågkonjunktur och det påverkar oss, säger Christina Hermansson, ekonomichef i Kungsbacka kommun.

Befolkningen förändras

En stor utmaning är utvecklingen av demografin. Andelen äldre invånare ökar samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder inte ökar i samma utsträckning. Det innebär att färre personer behöver försörja fler. Det kommer också bli en stor brist på arbetskraft framöver, något som redan börjar märkas i delar av kommunens verksamheter exempelvis vård och omsorg. Befolkningsprognosen visar på en lägre befolkningstillväxt framöver där antalet barn och unga minskar de kommande åren.

Det är en utmaning att befolkningen förändras. Det påverkar våra verksamheter, med allt ifrån medarbetare till lokaler och självklart också ekonomin. För att vi ska ha en ekonomi i balans behöver vi fortsätta arbetet med att prioritera kärnverksamhet. Men framför allt behöver vi som kommun hitta andra sätt att lösa kommunens uppdrag på än vad vi hittills har gjort, säger Lisa Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka kommun.

Apriluppföljningen beslutas av kommunfullmäktige den 13 juni.