Artikeln publicerades 13 juni 2024

Förslag till utveckling av kommunens stöd till föreningar

Baskeboll på golvet i en idrottshall

Förvaltningen för Kultur & Fritid lämnade under onsdagen, 12 juni in en tjänsteskrivelse till nämnden för Kultur & Fritid. Skrivelsen belyser behovet av att vidareutveckla kommunens stöd till föreningar genom utökade samarbeten och en omfördelning av resurser. Beslut i frågan kommer att fattas under hösten.

Det var i februari 2023 som nämnden för Kultur & Fritid gav förvaltningen för Kultur & Fritid i uppdrag att se över befintlig modell för stöd till kommunens föreningar. Detta för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommun och förening, skapa bättre förutsättningar för invånare att engagera sig ideellt men framför allt för att anpassa systemet för framtida utmaningar.

Välfärden står inför flera stora utmaningar det kommande decenniet, bland annat utmaningar vad gäller personal- och kompetensförsörjning. Att vidareutveckla vårt stöd till föreningar är ett sätt för oss att vara proaktiva och hitta nya sätt att samverka, säger Karl Persson, förvaltningschef för Kultur & Fritid.

Stort fokus på att stötta föreningarnas kärnverksamhet

Onsdagen, 12 juni lämnade förvaltningen för Kultur & Fritid in ett första utkast på hur denna nya stödmodell hade kunnat se ut.

Centralt i skrivelsen är förslag på åtgärder hur stödmodellen ska gå från fokus på kostnader för underhåll, drift och hyressubventioner till att i stället stötta verksamheter och aktiviteter.

Vi vill kunna prioritera att stötta föreningarnas bidrag till samhället. Ge dem bättre förutsättningar för att kunna skapa aktiviteter som ger värde i våra invånares liv och därmed stärker lokalsamhället, säger Karl Persson.

I skrivelsen framställs också behovet av utökade samarbeten, bland annat vad gäller att säkerställa kvaliteten på föreningarnas verksamhetsytor såsom gräsplaner och lokaler. Det föreslås även en omstrukturering av drift och underhåll för att effektivisera hanteringen av både nuvarande och framtida strategiska ytor. Även detta till förmån att kunna lägga fokus och resurser på att stötta och stärka föreningarnas verksamheter och de aktiviteter de anordnar.

I dialog med föreningarna

Under våren har förvaltningen för Kultur & fritid initierat dialogmöten med kommunens barn- och ungdomsföreningar för att samla in synpunkter på den föreslagna vidareutvecklingen av kommunens stöd till föreningar. Andreas Høgfeldt, chef på enheten Förening & hållbar hälsa understryker vikten av att lyssna in föreningarnas behov och förhoppningar.

Dessa möten har varit väldigt värdefulla. Vi är just nu i full gång med att sammanställa de tankar, åsikter och frågor som kommit in. Det är först när detta är klart som vi kommer kunna leverera en slutgiltig tjänsteskrivelse på hur den nya modellen för stöd till föreningar kan komma att se ut, säger Andreas Høgfeldt.

Denna tjänsteskrivelse är ett första steg mot att skapa en långsiktigt hållbar modell för stöd till föreningar. Något som är av stor vikt för att kunna möta framtidens utmaningar med att upprätthålla välfärden med minskande resurser.

Världen förändras, och vi med den. Om vi får olika aktörer att samspela på nya sätt, för alla invånares bästa kan vi möta framtidens utmaningar tillsammans. Det tror jag skulle stärka vårt samhälle och vara vägen framåt, säger Karl Persson.

Beslut fattas under hösten

Denna första tjänsteskrivelse behandlas nu av nämnden för Kultur & Fritid. När synpunkterna från vårens dialogmöten med föreningar är sammanställda kommer det forma den slutgiltiga versionen. Beslut i frågan fattas hösten 2024.