Artikeln publicerades 9 januari 2024

Kungsbackas vattentjänstplan ute för samråd

Vid årsskiftet 2022/2023 trädde förändringar i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) i kraft efter beslut i riksdagen. En förändring är att varje kommun måste ha en aktuell vattentjänstplan före den 31 december 2023.

Vattentjänstplanen är tänkt att vara en långsiktig plan som beskriver hur kommunen kommer att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster och bedöma åtgärder vid ökad belastning, som exempelvis skyfall.

Enligt miljöbalken måste miljöaspekter integreras för hållbar utveckling och en strategisk miljökonsekvensbeskrivning krävs i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. 

Beslutsgång för planen

För att antas eller ändras måste vattentjänstplanen genomgå samråd med fastighetsägare och myndigheter samt presenteras för granskning i minst fyra veckor.

Läs mer om projektet.

Bakgrund till arbetet

I Kungsbacka kommun utvecklades vattentjänstplanen som ett komplement till den befintliga vatten- och avloppsplanen och fokuserar särskilt på skyfallsanalys och åtgärder vid extrema vattenflöden.

Planen inkluderar en översiktlig miljökonsekvensbeskrivning med fem fokuspunkter och kommer att beslutas av kommunfullmäktige efter samråd och sen utställning.

Revidering kommer ske minst vart fjärde år för att säkerställa att kommunen uppfyller sina åtaganden för allmänna vattentjänster.