Kungsbackas Vattentjänstplan

Vid årsskiftet 2022/2023 trädde förändringar i lagen om allmänna vattentjänster i kraft efter beslut i riksdagen. En av ändringarna i lagen innebär ett krav på varje kommun att ha en aktuell vattentjänstplan före 31 december 2023.

Illustration av Skårbyskolan

Beskrivning

Vattentjänstplanen är en långsiktig plan där kommunen beskriver hur man tar hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster. Planen innehåller även kommunens bedömning av vilka åtgärder som behövs för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna ska fungera vid ökad belastning till följd av skyfall.

Enligt miljöbalken, kapitel 6, måste miljöaspekter integreras både i planeringen, och när vi fattar beslut, för att främja hållbar utveckling. Den kräver också en strategisk miljökonsekvensbeskrivning som överensstämmer med miljöbalkens bestämmelser.

Aktuellt

Granskningen är genomförd. Nästa steg är att handlingarna ska upp för information i Nämnden för Teknik och sedan för beslut i Kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige har befogenhet att besluta om antagande och ändring av vattentjänstplanen. Innan planen antas eller ändras i Kommunfullmäktige ska den följa två steg i beslutsgången.

  1. Genomföra samråd på ett lämpligt sätt och i skälig omfattning med fastighetsägare och myndigheter som kan förväntas ha ett väsentligt intresse av planen.
  2. Presentera ett förslag till plan för granskning under minst fyra veckor.

Tidplan

  • Samråd: Slutfört februari 2024
  • Granskning: April 2024
  • Beslut i kommunfullmäktige: kvartal 2, 2024

Dokument

Vattentjänstplanen för Kungsbacka kommun har utvecklats för att komplettera den befintliga vatten- och avloppsplanen (VA-planen), med basen i vatten- och avloppsöversikten från 2017 och vatten- och avloppspolicyn.

Den befintliga VA-planen innehåller flera dokument och riktlinjer.

Aktuella dokument

Fördjupning av projektet

Vattentjänstplanen presenterar kommunens långsiktiga planering och status för olika ansvarsområden som vatten- och avloppshuvudman och samhällsplanerare. En ny aspekt som vi fokuserar på är skyfallsanalys och åtgärder kopplade till den. Planen utvärderar sårbarheten hos den allmänna vatten- och avloppsanläggningen vid extrema vattenflöden på grund av nederbörd och höjda havsnivåer. Vi har tagit fram en lista över anläggningar i riskzonen för översvämning, och vi kommer åtgärda dem baserat på en riskanalys för varje anläggning.

Vattentjänstplanen medför ingen direkt förändring i markanvändning och kräver därför inte en fullständig miljökonsekvensbeskrivning. Istället har vi genomfört en förenklad och översiktlig beskrivning med fokus på fem aspekter:

  1. Naturmiljö, riksintressen och strandskydd
  2. Recipienter
  3. Befolkning och bebyggelse
  4. Hushållning med resurser
  5. Infrastruktur

Beslut och framtidssäkring av vattentjänster

Kommunfullmäktige kommer att besluta vattentjänstplanen efter att den först varit på samråd och sedan granskning. Planen kommer att revideras minst var fjärde år eller tidigare om det behövs för att visa hur kommunen säkrar allmänna vattentjänster. Förvaltningen för Teknik har lett framtagandet av vattentjänstplanen i samarbete med Bygg- och Miljöförvaltningen samt Kommunstyrelsens förvaltning.