Bostäder vid Hagenvägen söder om Kullavik

Här planerar vi för nya bostäder.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Släps-Hagen 1:90, 1:30 och del av 1:99
Användning: bostäder
Område: Släps-Hagen söder om Kullavik

Aktuellt

Under våren 2023 inledde vi arbetet med att ta fram förslag till detaljplan
för bostäder på fastigheterna Släps-Hagen 1:90, Släps-Hagen 1:30 och inom
del av Släps-Hagen 1:99. Området ligger söder om Kullaviks centrum. Under
processens gång har du som invånare i Kungsbacka kommun möjlighet att
tycka till om förslaget vid två tillfällen, under samråd och vid granskning.

Beskrivning

I detaljplanearbetet prövar vi möjligheten att uppföra bostäder inom
fastigheterna Släps-Hagen 1:90, 1:30 och del av 1:99. Området som är
aktuellt för planläggning är cirka 2,4 hektar.

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2024
  • Granskning, kvartal tre 2024
  • Antagande, kvartal ett 2025

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.