Bostäder vid Hagenvägen söder om Kullavik

Här planerar vi för nya bostäder.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Släps-Hagen 1:90, 1:30 och del av 1:99
Användning: bostäder
Område: Släps-Hagen söder om Kullavik

Aktuellt

Kommunen har anlitat konsultbolaget WSP för att kartlägga olika förutsättningar inom planområdet. Under april besöker de området för att göra inventering kopplat till naturvärden inom planområdet. För att göra det behöver de röra sig fritt i området. De bär kläder med tryck där det framgår var de kommer ifrån och de kan legitimera sig.

Beskrivning

Under våren 2023 inledde vi arbetet med att ta fram förslag till detaljplan för bostäder på fastigheterna Släps-Hagen 1:90, Släps-Hagen 1:30 och inom del av Släps-Hagen 1:99. Området ligger söder om Kullaviks centrum.

I detaljplanearbetet prövar vi möjligheten att uppföra bostäder inom fastigheterna Släps-Hagen 1:90, 1:30 och del av 1:99. Området som är aktuellt för planläggning är cirka 2,4 hektar.

Tidplan

  • Samråd, kvartal tre 2024
  • Antagande, kvartal två 2025
  • Granskning, kvartal ett 2025

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.