Ändring av detaljplan Snäppan, Berguven, Kråkan och Sparven

Vi har påbörjat arbetet med att ta fram förslag till ändring av detaljplan för kvarteren Snäppan, Berguven, Kråkan och Sparven på Tingberget.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Detaljplan: k35
Område: Tingberget
Typ av projekt: ändring av detaljplan

Aktuellt

Samrådet av förslag till ändring av detaljplan för kvarteren Snäppan, Berguven, Kråkan och Sparven på Tingberget har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Det här ska planläggas

Planarbetet syftar till att ändra nu gällande detaljplan så att samtliga fastigheter inom kvarten får samma möjlighet att bygga till uterum samt anpassa byggrätten till hur fastigheterna, genom tidigare bygglov, tagits i anspråk. Syftet är också att säkerställa att kulturmiljöklassad bebyggelse inom kvarteret Sparven inte förvanskas.

Dokument

Samrådshandlingar:

Tidplan

  • Samråd, andra kvartalet 2024
  • Granskning, tredje kvartalet 2024
  • Antagande, fjärde kvartalet 2024