Vatten- och avloppsutbyggnad i västra Hanhals

Utbyggnad av vatten- och avloppsanläggning i västra Hanhals. Området omfattar 129 fastigheter.

Kort fakta

Område: Hanhals, väster om E6
Detta planerar vi: utbyggnad av vatten- och avloppsanläggning
Utsättning av befintliga ledningar: Geosigma AB

Aktuellt

Mark och miljödomstolen fastslog 20 januari 2016 tidplanen för inrättande av verksamhetsområde samt utbyggnad för spillvatten i Hanhals, väster om E6.

Länsstyrelsen har beslutat om förlängd tid för färdigställande av allmän vatten- och avloppsanläggning i Hanhals. Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 51 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster att förlängd tid för färdigställande av allmän vatten- och avloppsanläggning i Hanhals till den 31 december 2024. Boende i området kan inte överklaga beslutet. Däremot kan de kontakta Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt, för prövning av frågor enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Tidplan

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. Ändringar kan bero på att planeringen, utredningarna eller samråd med avtalsanslutna fastigheter inte hinner bli klara i tid.

  • Lantmäteriets beslut har vunnit laga kraft , 18 juni 2022.
  • Förvaltningsrätten har avslagit överklagande gällande tilldelningsbeslut till utvald entreprenör.
  • Entreprenaden är tilldelad till Jord & Berg AB.
  • Start för entreprenaden är 17 oktober 2022.
  • Slutdatum för entreprenaden är 3 mars 2024.

Fördjupning om projektet

Förbesiktning

Inför arbetena kommer Westberg Vibrations- och Omgivningskontroll AB utföra förbesiktning av fastigheter i området.

Fastighetsägare kommer att få informationsbrev från Westberg Vibrations- och Omgivningskontroll AB innan entreprenaden påbörjas.

Vid frågor kontakta: Mattias Westberg
Mobil: 070-224 93 12
mattias@westbergvo.

Inkoppling av fastigheter

När vatten- och avloppsanläggningar för hela entreprenaden är utbyggd, besiktigad och ledningarna är tagna i drift av Teknik kan vi koppla in fastigheterna. Vi skickar ut vatten- och avloppskarta med upprättad förbindelsepunkt och vattengångshöjder, tillsammans med fakturan för anslutningsavgift. Fastigheten har ett år på sig att utför anläggningsarbeten på sin tomt för att kunna ansluta sig till kommunens förbindelsepunkt.

Frågor om projektet

Vi besvarar fastighetsspecifika frågor via mejl eller telefon. Kom ihåg att lämna mejladress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.

Kontakt

Entreprenör Jord & Berg AB

Anders Eskilsson, platschef
070-911 90 86
anders.eskilsson@jordberg.se

Joakim Eskilsson, arbetsledare
070-911 90 88
joakim.eskilsson@jordberg.se