Vatten- och avloppsutbyggnad i västra Hanhals

Utbyggnad av vatten- och avloppsanläggning i västra Hanhals. Området omfattar 129 fastigheter.

Kort fakta

Område: Hanhals, väster om E6
Detta planerar vi: utbyggnad av vatten- och avloppsanläggning
Utsättning av befintliga ledningar: Geosigma AB

Aktuellt

Mark och miljödomstolen fastslog 20 januari 2016 tidplanen för inrättande av verksamhetsområde samt utbyggnad för spillvatten i Hanhals, väster om E6.

Länsstyrelsen har beslutat om förlängd tid för färdigställande av allmän vatten- och avloppsanläggning i Hanhals. Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 51 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster att förlängd tid för färdigställande av allmän vatten- och avloppsanläggning i Hanhals till den 31 december 2024. Boende i området kan inte överklaga beslutet. Däremot kan de kontakta Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt, för prövning av frågor enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Tidplan

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. Ändringar kan bero på att planeringen, utredningarna eller samråd med avtalsanslutna fastigheter inte hinner bli klara i tid.

  • Lantmäteriets beslut har vunnit laga kraft , 18 juni 2022.
  • Förvaltningsrätten har avslagit överklagande gällande tilldelningsbeslut till utvald entreprenör.
  • Entreprenaden är tilldelad till Jord & Berg AB.
  • Start för entreprenaden är 17 oktober 2022.
  • Slutdatum för entreprenaden är 8 november 2024.
  • Spillvattenserviser blir färdigställda vecka 19, 2024.
  • Vi skickar ut en VA-karta med upprättad förbindelsepunkt för spillvattenservis och vattengångshöjd, samt faktura. Utskicket gör vi senast vecka 23, 2024.

Fördjupning om projektet

Förbesiktning

Inför arbetena kommer Westberg Vibrations- och Omgivningskontroll AB utföra förbesiktning av fastigheter i området.

Fastighetsägare kommer att få informationsbrev från Westberg Vibrations- och Omgivningskontroll AB innan entreprenaden påbörjas.

Vid frågor kontakta: Mattias Westberg
Mobil: 070-224 93 12
mattias@westbergvo.

Inkoppling av fastigheter

När vatten- och avloppsanläggningar för hela entreprenaden är utbyggd, besiktigad och ledningarna är tagna i drift av Teknik kan vi koppla in fastigheterna. Vi skickar ut vatten- och avloppskarta med upprättad förbindelsepunkt och vattengångshöjder, tillsammans med fakturan för anslutningsavgift. Fastigheten har ett år på sig att utför anläggningsarbeten på sin tomt för att kunna ansluta sig till kommunens förbindelsepunkt.

Information om VA-taxa 2024

När utbyggnaden är klar kommer vi att förmedla förbindelsepunkt och därefter kommer fakturan att skickas ut. Fastigheterna kommer att få en lägre serviskostnad, enligt övergångsbestämmelserna som innebär att de kommer att få tillgodoräkna sig tidigare betalt dricksvatten. Observera att det finns fastigheter som ska ha både vatten och spillvatten, för dessa gäller ordinarie taxa.

Tomtyteavgiften kommer att bli högre för jordbruksfastigheter eftersom vi har ändrat begränsningsregeln i taxan från 2023. Den beräknas på fastighetens totala yta som ligger innanför verksamhetsområde för VA.

Eftersom vi gjorde om taxan i sin helhet inför 2023 så har begreppen ändrats, lägenhetsavgift heter numera bostadsenhetsavgift och fastighetsavgift heter förbindelsepunktsavgift. Enligt beslut i kommunfullmäktige så kommer VA-taxan att höjas med 11 procent från 1 januari 2024 .

Avgifter för vatten och avlopp

Frågor om just din anslutning?

Kontakta våra anslutningsingenjörer på 0300-83 32 50

  • Måndag­–tisdag 8–11
  • Torsdag–fredag 8–11

Frågor om projektet

Vi besvarar fastighetsspecifika frågor via mejl eller telefon. Kom ihåg att lämna mejladress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.

Kontakt

Entreprenör Jord & Berg AB

Anders Eskilsson, platschef
070-911 90 86
anders.eskilsson@jordberg.se

Joakim Eskilsson, arbetsledare
070-911 90 88
joakim.eskilsson@jordberg.se