Utbyggnadsplan för vatten och avlopp

Vi planerar att ansluta i genomsnitt 150-175 fastigheter per år under de närmaste tio åren. I planen finns även 13 områden där det behöver utredas ytterligare för att avgöra om vatten och avlopp i området bör vara kommunens eller fastighetsägarens ansvar.

Utbyggnadsplanen för vatten och avlopp även kallad VA-utbyggnadsplan antogs av kommunfullmäktige 8 september 2020. Planen pekar ut 40 utbyggnadsområden som planeras få kommunalt vatten och avlopp, och anger ordningsföljden för utbyggnad under perioden 2022-2032.

Vad lagen säger om VA-utbyggnad

Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 Länk till annan webbplats. är vi skyldiga att tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive område. Eftersom det finns ett stort antal sådana områden i Kungsbacka kommun är det inte möjligt att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i alla dessa områden samtidigt. Utbyggnadsplanen pekar därför ut ordningsföljden för de områden som är planerade att få kommunalt vatten och avlopp.

Utbyggnad minskar övergödning och ger bättre vattenkvalitet i hav, sjöar, vattendrag och grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda avloppsanläggningar.

I vilken ordning bygger vi ut vatten och avlopp?

Ordningsföljden för att bygga ut vatten och avlopp är gjord utifrån prioritetspoäng för behov och för samhällsutveckling, och med justering utifrån sju ytterligare påverkansfaktorer: möjlighet, miljönytta, sociala faktorer, möjlighet till avtalsanslutning, kritiska faktorer, detaljplaner och tekniska aspekter.

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2022-2032 Pdf, 30.2 MB.