Vi ersätter fastighetsägare för nyare enskilda avloppsanläggningar när dessa blir onyttiga, inte behöver användas längre i samband med att kommunalt vatten och avlopp byggs ut.

Dessa villkor gäller för ersättning av onyttigbliven avloppsanläggning:

 • Fastigheten måste ingå i verksamhetsområde för vatten och avlopp, fastställt av kommunfullmäktige.
 • Anläggningen ska ha tillstånd av Miljö & Hälsoskydd.
 • Anläggningen får vara högst 10 år gammal. Anläggningens ålder räknas från anläggningsdatum som verifieras med ett intyg från entreprenör, en kontrollplan och ett uförandeintyg.
 • Ersättning utgår med maximalt spillvattendelen i anslutningsavgiften enligt vår vatten- och avloppstaxa. Maxbelopp beräknas utifrån en tomtyta på 1 200 kvadratmeter.
 • Du får ersättning för dokumenterade och verifierade kostnader för material och arbete. Vi betalar endast ut ersättning för avloppsanläggningens kostnader, inte för övriga kostnader som kan ha uppstått i samband med att anläggningen anlades, till exempel geoteknisk undersökning, projektering, tillståndskostnader, anslutande ledningsnät med mera. Eget arbete ersätts inte.
 • Rak avskrivning tillämpas, det vill säga anläggningens värde nedräknas med 10 procentenheter för varje påbörjat år efter anläggningsdatum. Anläggningsdatum finns på entreprenörens intyg.
 • Anläggningens ålder beräknas från anläggningsdatum fram till datum då faktura för anläggningsavgift vatten och avlopp är betald.
 • Om den enskilda anläggningens värde inte kan styrkas med kvitton tar Teknik fram ett schablonvärde. För att få en högre ersättning än schablonkostnader måste kostnader styrkas med kvitton.
 • Vid delad anläggning får du ersättning i relation till ägarandel.
 • Du får ingen ersättning anläggningen är temporär och/eller om du fått information om att utbyggnad ska ske inom en snar framtid 0-5 år. Tillståndet för en enskild anläggning kan vara tidsbegränsat då det gäller en temporär anläggning.
 • Du kan få ersättning även för temporära enskilda anläggningar som fått tillstånd i avvaktan på kommunalt vatten och avlopp men där kommunen senare beslutar att inte inrätta verksamhetsområde.
 • Du får inte ersättning för torrtoaletter som exempelvis förbränningstoalett, mulltoalett med mera. Vi ger heller ingen ersättning för enskild dricksvattenanläggning.