Kommunalt avlopp

Hammargårds reningsverk sett från ovan med Kungsbackafjorden i bakgrunden

Spillvatten, som i dagligt tal kallas avlopp, uppstår när vi i våra hushåll eller i företag använt vattnet.

Av kommunens knappt 85 000 invånare är 76 300 anslutna till det kommunala spillvattennätet.

För att renas leds spillvattnet via ledningsnätet till ett reningsverk. I reningsverket renas det smutsiga vattnet innan det släpps ut till en så kallad recipient, alltså sjöar, hav eller vattendrag. I vårt fall är det Kattegatt. Reningsverken gör ett stort och viktigt miljöarbete.

I hushållens spillvatten finns bakterier, organiskt material samt kväve och fosfor. Om avloppsvattnet inte renas hamnar dessa ämnen i havet vilket kan orsaka övergödning, döda bottnar och smittspridning.

Våra ledningar och reningsverk

VA-avdelningen inom Teknik svarar för den kommunala avloppshanteringen. Vi har 55 mil spillvattenledningar, 40 mil dagvattenledningar och 160 pumpstationer. Fyra större reningsverk tar emot och renar spillvatten: Hammargård, Kullavik, Lerkil och Ölmanäs. I Öjersbo finns en mindre anläggning.

Så följer vi upp reningen

Varje år lämnar vi miljörapporter för våra reningsverk för att redovisa hur verksamheten tillgodosett krav och hänsynsregler i miljöbalken. Vår tillsynsmyndighet, förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd, granskar rapporten som bland annat redovisar hur vi följer tillståndets villkor, eventuella utsläpp och verksamhetens belastning på miljön.