Avgifter för vatten och avlopp

Du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp och vid debiteringstillfället är fastighetsägare, eller den som enligt fastighetstaxeringslagen anses som fastighetsägare, måste betala avgift.

Tabellerna nedan bygger på taxan för 2022. Från och med 1 januari gäller den nya taxan och då kommer vi att uppdatera tabellerna på denna sida. Är du intresserad av vad det kommer att kosta under 2023 kan du läsa om det i detta dokument:

Taxa för vatten och avlopp 2023 Pdf, 451.5 kB.

Vatten- och avloppstaxa (VA-taxa)

Tabellen listar de fasta årsavgifterna för vatten och avlopp

Fast årsavgift

Kostnad 2022

Kostnad 2023

Vatten

2 278 kr/år

1 100 kr/år

Vatten, spillvatten

2 846 kr/år

2 760 kr/år

Vatten, spillvatten, dagvatten

2 846 kr/år

2 760 kr/år

Rörlig avgift

Tabellen listar de rörliga avgifterna för vatten och avlopp

Rörlig avgift

Kostnad 2022

Kostnad 2023

Vatten

10,03 kr/m3

10,50 kr/m3

Spillvatten

20,05 kr/m3

21,10 kr/m3

Vatten, spillvatten, dagvatten

30,08 kr/m3

31,60 kr/m3

Tabellen visar de rörliga avgifterna för dagvatten

Rörlig avgift

Kostnad 2023

Dagvattenfastighet (Df)

0,90 kr/m3 hårdgårdyta tomtyta

Dagvattengata (Dg)

0,25 kr/m3 hårdgjord tomtyta

DAgvattenavgift, gata och fastighet tillsammans

1,15 kr/m3 hårdgjord tomtyta

Avgift för kommunalt avlopp, inte dricksvatten

Tabellen listar avgift för kommunalt avlopp, inte dricksvatten

Årsavgift

Kostnad 2022

Kostnad 2023

Avlopp obebodd fastighet

2 275 kr/år

2 275 kr/år

Avlopp 1 person

3 278 kr/år

3 278 kr/år

Avlopp 2 personer

4 280 kr/år

4 280 kr/år

Avlopp 3 personer

5 283 kr/år

5 283 kr/år

Avlopp 4 personer

6 285 kr/år

6 285 kr/år

Avlopp 5 personer

7 288 kr/år

7 288 kr/år

Avlopp 6 personer

8 290 kr/år

8 290 kr/år

Sommaravlopp

3 481 kr/år

3 481 kr/år

Exempel på årsavgift för hushåll med vatten, spillvatten och dagvatten

Tabellen listar exempel på årsavgift för hushåll med vatten, spillvatten och dagvatten

Förbrukning

Kostnad 2022

Kostnad 2023

150 m3

7 358 kr

7 500 kr

200 m3

8 862 kr

9 080 kr

Avgifter för vattenmätare

Tabellen listar avgifter för vattenmätare

Tjänst

Kostnad

Vinterförvaring

800 kr

Byte av sönderfrusen mätare under dagtid

1 050 kr

Byte av sönderfrusen mätare under jourtid

1 800 kr

Byte av sönderfrusen digital mätare under dagtid

1 650 kr

Byte av sönderfrusen digital mätare under jourtid

2 450 kr

Uthyrning av ståndrörmätare för brandpost

150 kr/vecka

Trasig ståndrörmätare, extra avgift

1 000 kr

Kontroll av vattenmätare

1 500 kr

Stängning/återkoppling p.g.a. abonnentens försumlighet

800 kr

Besöksavgift vid upprepade besök

500 kr

Klorering

345 kr/timme

Lagstadgad moms ingår i VA-avgifterna.

Vad kostar det att ansluta till kommunalt vatten och avlopp?

När du ansluter din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet behöver du betala en anläggningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångskostnad för din fastighet. Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för att ordna den så kallade allmänna vatten- och avloppsanläggningen: ledningar, pumpstationer, reningsverk med mera.

Anläggningsavgiften för 2022 beräknas utifrån fyra delar: servisavgift, tomtyteavgift, fastighetsavgift och lägenhetsavgift.

  • Servisavgiften är kostnaden för att vi drar fram vatten och avlopp till din fastighet.
  • Tomtyteavgiften innebär att din kostnad är större desto större fastighet du har.
  • Fastighetsavgiften betalar du för nyttan av att få tillgång till det allmänna nätet och de allmänna anläggningarna.
  • Lägenhetsavgiften baserar vi på hur många bostadsenheter det finns på fastigheten. Med lägenhet menar vi i det här fallet en bostadsenhet i villa, radhus, flerfamiljshus, sommarhus eller liknande.

Om du beställer ytterligare servisledningar som behöver anslutas till ledningsnätet i efterhand så tillkommer en utbyggnadsavgift.

Alla avgifter ingår i taxan som beslutas av kommunfullmäktige.

Ny anläggningsavgift efter 1 januari 2023

From och med 1 januari 2023 gäller den nya taxan för vatten och avlopp. Då räknar vi ut din anläggningsavgift utifrån dessa fem kriterier:

  • Servisavgiften är kostnaden för att vi drar fram vatten och avlopp till din fastighet. Du kan ha tre olika sorters ledningar till din fastighet för vatten och avlopp: vatten, spillvatten och dagvatten. Servisavgiften beräknas utifrån hur många ledningar du behöver dra fram.
  • Förbindelsepunktavgift som baseras på varje förbindelsepunkt som behövs för att koppla upp din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
  • Tomtyteavgiften innebär att din kostnad är större desto större fastighet du har
  • Bostadsenhetsavgift baserar vi på hur många bostadsenheter det finns på fastigheten. Med lägenhet menar vi i det här fallet en bostadsenhet i villa, radhus, flerfamiljshus, sommarhus eller liknande.

Vad menas med hushållsavgift? Pdf, 201.3 kB.