Avgifter för vatten och avlopp

Du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp och vid debiteringstillfället är fastighetsägare, eller den som enligt fastighetstaxeringslagen anses som fastighetsägare, måste betala avgift.

Vatten- och avloppstaxa (VA-taxa)

Tabellen listar de fasta årsavgifterna för vatten och avlopp

Fast årsavgift

Kostnad 2022

Kostnad 2023

Vatten

2 278 kr/år

1 100 kr/år

Vatten, spillvatten

2 846 kr/år

2 760 kr/år

Vatten, spillvatten, dagvatten

2 846 kr/år

2 760 kr/år

Tabellen visar de fasta årsavgifterna för dagvatten

Fast årsavgift

Kostnad 2023

Dagvattenfastighet (Df)

1,15 kr/m2 hårdgjord tomtyta

Dagvattengata (Dg)

0,25 kr/m2 hårdgjord tomtyta

Dagvatten fastighet (Df)

Betalar du för dagvatten fastighet innebär det att din fastighet ligger inom kommunens verksamhetsområde för dagvatten fastighet. Det innebär att kommunen är ansvarig för det dagvattenhanteringen i ditt närområde. Det finns vanligtvis en dagvattenledning som är utbyggd till din fastighetsgräns som tar hand om dagvattnet, och avgiften du betalar används för att underhålla dessa och ta hand om dagvattnet.

Dagvatten gata (Dg)

Betalar du enbart för dagvatten gata så innebär det att du inte har en utbyggd dagvattenledning, som kommunen underhåller, vid din fastighetsgräns. Utan du betalar för att vi bedömer att din fastighet drar nytta av kommunal dagvattenhantering i ditt närområde.

Läs mer om dagvatten och dagvattenavgiften

Rörlig avgift

Tabellen listar de rörliga avgifterna för vatten och avlopp

Rörlig avgift

Kostnad 2022

Kostnad 2023

Vatten

10,03 kr/m3

10,50 kr/m3

Spillvatten

20,05 kr/m3

21,10 kr/m3

Vatten, spillvatten, dagvatten

30,08 kr/m3

31,60 kr/m3

Avgift för kommunalt avlopp, inte dricksvatten

Tabellen listar avgift för kommunalt avlopp, inte dricksvatten

Årsavgift

Kostnad 2022

Kostnad 2023

Avlopp obebodd fastighet

2 275 kr/år

1 660 kr/år

Avlopp 1 person

3 278 kr/år

2 715 kr/år

Avlopp 2 personer

4 280 kr/år

3 770 kr/år

Avlopp 3 personer

5 283 kr/år

4 825 kr/år

Avlopp 4 personer

6 285 kr/år

5 880 kr/år

Avlopp 5 personer

7 288 kr/år

6 935 kr/år

Avlopp 6 personer

8 290 kr/år

7 990 kr/år

Sommaravlopp

3 481 kr/år

2 926 kr/år

Exempel på årsavgift för hushåll med vatten, spillvatten och dagvatten

Tabellen listar exempel på årsavgift för hushåll med vatten, spillvatten och dagvatten

Förbrukning

Kostnad 2022

Kostnad 2023

150 m3

7 358 kr

7 500 kr

200 m3

8 862 kr

9 080 kr

Avgifter för vattenmätare

Tabellen listar avgifter för vattenmätare

Tjänst

Kostnad

Vinterförvaring

800 kr

Byte av sönderfrusen mätare under dagtid

1 050 kr

Byte av sönderfrusen mätare under jourtid

1 800 kr

Byte av sönderfrusen digital mätare under dagtid

1 650 kr

Byte av sönderfrusen digital mätare under jourtid

2 450 kr

Uthyrning av ståndrörmätare för brandpost

150 kr/vecka

Trasig ståndrörmätare, extra avgift

1 000 kr

Kontroll av vattenmätare

1 500 kr

Stängning/återkoppling p.g.a. abonnentens försumlighet

800 kr

Besöksavgift vid upprepade besök

500 kr

Klorering

345 kr/timme

Lagstadgad moms ingår i VA-avgifterna.

Vad kostar det att ansluta till kommunalt vatten och avlopp?

När du ansluter din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet behöver du betala en anläggningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångskostnad för din fastighet. Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för att ordna den så kallade allmänna vatten- och avloppsanläggningen: ledningar, pumpstationer, reningsverk med mera.

Ny anläggningsavgift efter 1 januari 2023

From och med 1 januari 2023 gäller den nya taxan för vatten och avlopp. Då räknar vi ut din anläggningsavgift utifrån dessa fyra kriterier:

  • Servisavgiften är kostnaden för att vi drar fram vatten och avlopp till din fastighet. Du kan ha tre olika sorters ledningar till din fastighet för vatten och avlopp: vatten, spillvatten och dagvatten. Servisavgiften beräknas utifrån hur många ledningar du behöver dra fram.
  • Förbindelsepunktavgift som baseras på varje förbindelsepunkt som behövs för att koppla upp din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
  • Tomtyteavgiften innebär att din kostnad är större desto större fastighet du har
  • Bostadsenhetsavgift baserar vi på hur många bostadsenheter det finns på fastigheten. Med lägenhet menar vi i det här fallet en bostadsenhet i villa, radhus, flerfamiljshus, sommarhus eller liknande.

Alla avgifter ingår i taxan som beslutas av kommunfullmäktige.

Räkna ut vad det kostar att ansluta dig med vår vatten- och avloppskalkylator

Taxa för vatten och avlopp i sin helhet

VA-taxa 2023 Pdf, 527.1 kB.