Bestämmelser för vatten och avlopp

Du kan ha antingen kommunalt vatten och avlopp, eller enskilt avlopp och dricksvatten från egen brunn.

Så producerar vi dricksvatten i Kungsbacka

Kungsbackas kommunala dricksvatten kommer i huvudsak från vattenverket på Fjärås bräcka som försörjer cirka 64 000 personer med ett av Sveriges bästa dricksvatten. Vattnet kommer från grundvatten kompletterad med konstgjord infiltration från sjön Lygnern.

Kommunens reningsverk renar avloppsvattnet

Av kommunens knappt 85 000 invånare är 76 300 anslutna till det kommunala spillvattennätet.

Med spillvatten menas det som i dagligt tal kallas avlopp. Spillvatten bildas när vi i våra hushåll eller i företag använt vattnet. För att renas leds spillvattnet via ledningsnätet till ett reningsverk. I reningsverket renas det smutsiga vattnet innan det släpps ut till en så kallad recipient som sjöar, hav eller vattendrag. Reningsverken gör ett stort och viktigt miljöarbete.

Enskilt avlopp och egen brunn

Du kan också ha vatten från egen brunn. Och om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. Som fastighetsägare är du ansvarig för att reningsanläggningen fungerar som den ska.