Kommunalt dricksvatten

Så här funkar dricksvattnet i Kungsbacka.

Kungsbackas dricksvatten kommer i huvudsak från vattenverket på Fjärås bräcka. Vattnet är av mycket hög kvalitet och uppfyller Livsmedelsverkets krav med god marginal.

Vid Fjärås bräcka finns Kungsbacka kommuns huvudvattentäkt och ett vattenverk. Detta försörjer cirka 64 000 personer i kommunen med ett av Sveriges bästa dricksvatten. Vattnet kommer från grundvatten kompletterad med konstgjord infiltration från sjön Lygnern.

Ökat vattenuttag från Lygnern

För att trygga Kungsbackas framtida vattenförsörjning behöver vi kunna ta ut mer vatten från Lygnern. Nuvarande vattendom – det vill säga hur mycket vatten vi får ta ut från Lygnern för att producera dricksvatten – är från 1985. Under de senaste åren har förvaltningen för Teknik arbetat med de utredningar och samråd som krävs för en ansökan till Mark- och miljödomstolen om en ny vattendom som medger en större dricksvattenproduktion än idag.

Runt Lygnern finns i detta sammanhang flera intressen att ta hänsyn till:

  • Lygnern är vattentäkt för större delen av invånarna i Kungsbacka kommun. Sjön har också stor betydelse i ett regionalt vattenförsörjningsperspektiv, främst för våra grannar Mölndal, Varberg och Göteborg.
  • Rolfsån, dit vatten från Lygnern rinner ut via Sundsjön och Stensjön, är ett Natura 2000-område som hyser flera arter – bland annat flodpärlmussla, havsnejonöga och lax – och natur som ska bevaras. Flödet av vatten till Rolfsån får därför inte vara för litet.
  • Vid Sundsjöns utlopp ligger Ålgårda kraftverk som producerar elkraft. Ålgårda kraftverk har en vattendom från 1918 som styr dels vattennivån i Sundsjön (som även påverkar nivån i Lygnern) dels hur mycket vatten som ska släppas förbi kraftstationen och ner till Rolfsån. Situationen på senare tid med höga elpriser och hotande elbrist i Sverige har aktualiserat vikten av elförsörjning, även vad gäller relativt små kraftverk som till exempel Ålgårda kraftverk.

Samråd angående tillståndsansökan gällande ökat vattenuttag från Lygnern

Hösten 2023 genomförde vi ett samråd om ökat vattenuttag från Lygnern. Efter kompletteringar under våren 2024 skickade vi in ansökan om ökat uttag till mark- och miljödomstolen i maj 2024.

Samrådsunderlag Pdf, 1.3 MB.

Så kommer vattnet hem till dig

Det är avdelningen för vatten och avlopp på förvaltningen för Teknik som ansvarar för produktion och distribution av ditt kommunala dricksvatten. Dricksvattnet kommer till dig via cirka 70 mil huvudledningsnät, ett antal vattentorn samt ett 18 tryckstegringsstationer. Idag har vi cirka 18 000 abonnenter vilket innebär att över 64 000 personer är anslutna till det kommunala vatten- och avloppssystemet.

Så gör vi ett friskt och rent dricksvatten

Varje dygn produceras 13 000 kubikmeter vatten av grundvattenkaraktär. Grundvatten är vatten som lagrats i mark och naturligt renats när det sakta strömmar genom marklagren. Någon ytterligare reningsprocess behövs inte. Endast natronlut tillsätts för att höja pH-värdet och minska risken för korrosion i ledningsnätet.

Som ett skydd mot virus och bakterier har vi aggregat med UV-ljus både på vattenverken och på ett antal större tryckstegringsstationer. Det ultravioletta ljuset tar död på bakterier och virus utan att påverka vattnet.

Som en extra barriär mot virus och bakterier har vi dessutom möjlighet att snabbt klorera vattnet om det skulle behövas.

Vi tar också regelbundet prover på det så kallade råvattnet i vattentäkten och på det färdiga dricksvattnet i ledningsnätet. Proverna tas enligt ett egenkontrollprogram godkänt av förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Totalt handlar det om uppåt 300 vattenprover om året som vi skickar till ett ackrediterat laboratorium för analys.

Du kan dosera mindre tvättmedel

I dricksvattnet från Fjärås bräcka finns naturlig fluorid 1,0-1,2 mg/l. Vattnet är mjukt och ligger på 3-4 dH grader. Det innebär att du kan dosera en mindre mängd tvättmedel och på så sätt skona miljön. Välj helst miljömärkta produkter.

Var rädd om vårt vattenverk

Så länge vi har vatten i Lygnern har vi dricksvatten i Kungsbacka. Men varmt väder ger hög förbrukning, och både sommaren 2018 och 2020 låg vattenverket på Fjärås bräcka nära gränsen till sin maxkapacitet. Vi införde bevattningsförbud båda gångerna, både för att kunna upprätthålla trycket i våra 75 mil vattenledningar och för att inte riskera att grundvattnet under bräckan skulle sjunka för lågt.

Så tänker du vattensmart

En person i Kungsbacka förbrukar i snitt 130 liter vatten per dygn. All vattenförbrukning mäts i vattenmätare som kontrolleras och byts enligt Boverkets krav. Hjälp oss att undvika framtida bevattningsförbud! Var rädd om ditt vattenverk och tänk vattensmart, det vill säga tänk på hur du använder det kommunala dricksvattnet. Vill du lära dig mer om hur du kan bli vattensmart så har Hallands kommuner och kommunala vatten- och avloppsbolag en gemensam sida med både information och matnyttiga tips.

Vattensmart.se Länk till annan webbplats.

Sätt stopp för dropp

Tänk också på att små vattenläckage kan förorsaka stora kostnader, till exempel en toalett som står och rinner. På ett år läcker cirka 700 kubikmeter vatten ut, en kostnad på drygt 10 000 kronor.